Saturday, October 12, 2013

ျပင္ ၊ သစ္ ျပႆနာနဲ႕ လူထုကို ဦးေဆာင္မလား၊ အသံုးခ်မလား?

0 comments

Saturday, October 12, 2013

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္မည္ေလာ၊ အသစ္ေရး ဆြဲမည္ေလာဆိုေသာ “ျပင္-သစ္ ျပႆနာ” သည္ လတ္တေလာေရ ပန္းအစားဆံုး ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ႀကံခုိင္ေရးပါ တီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက ကန္႔ကြက္သူမရွိ ေထာက္ခံခဲ့ ၾကသည့္အတြက္ ပါတီစံုမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုး သပ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေကာ္မတီက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ကို ေလ့လာသံုးသပ္၍ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပမည္ ဟုသိရပါသည္။

ထိုသို႔ အာဏာရ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသည္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳၾက ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဆဲ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ငယ္အခ်ိဳ႕က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အသစ္ ေရးဆြဲ ရမည္ဟု ေလသံပစ္လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အားလံုးနီးပါးႏွင့္ ေကအင္ယူအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မူ ဖြဲစည္းပံုအသစ္ေရးဆြဲျခင္း ထက္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ သည္ဟု မီဒီယာ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အတိုက္အခံပါတီမ်ားအနက္ အင္အားအႀကီးဆံုးဟု ဆုိႏုိင္ေသာ NLD ပါတီကမူ ထူးထူး ဆန္းဆန္း ပင္ အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲေရး (သို႔မဟုတ္) ျပင္ဆင္ေရးကို ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵသေဘာထား ရယူ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆုိပါသည္။ ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ရာတြင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ သည့္အတြက္ ျပည္ သူလူထုကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြး ကာ ျပည္သူ႔ အသံ ရယူၿပီး လႊတ္ေတာ္၏အေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးေကာ္မတီကို တင္ျပသြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေရးဆရာေက်ာ္၀င္းက ေအာက္ပါ အတုိင္းေရးသားခဲ့ပါသည္-

`ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆုိရလွ်င္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေၾကညာခ်က္ (၀၂/၀၉/၂၀၁၃) ကို ဖတ္ရေသာအခါ ေစာေစာက အေပ်ာ္ေတြ လြင့္စဥ္သြားသည္။ အေတာ္ႀကီးကို စိတ္ပ်က္မိသည္။ NLD က ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ရပ္ကို ဓေလ့ႏွစ္ခုတြင္ တိတိပပအေျဖမေပး။ “ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားကို ရယူမည္” ဟုဆိုသည္။ “ဘာလဲ ... ဘယ္လုိလဲ” “ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ” လုပ္မည့္ သေဘာလား။ ဤသို႔ဆုိရလွ်င္ ဘယ္သူက လုပ္ေပးမည္နည္း။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းက ႀကီးၾကပ္မည္နည္း။ စာေရးသူ နားလည္သေလာက္ ဆုိရလွ်င္ NLD သည္ လႊတ္ေတာ္မဟုတ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မဟုတ္။ အစိုးရ မဟုတ္။ ထို႔ထက္ အေရးတႀကီး စဥ္းစားၾကရမည္မွာ “ဆႏၵ ခံယူပြဲတုိင္းသည္ လူထုဆႏၵကို အမွန္တကယ္ ထင္ဟပ္ႏုိင္ပါ၏ေလာ ...”။ “လူထုဆႏၵ အမွန္ကို ရရွိလွ်င္ ပင္ ထား၊ ျပည္သူလူထု အေနႏွင့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ႏုိင္စြမ္း အခါ ခပ္သိမ္း ရွိႏုိင္ပါမည္ေလာ ...”။ “မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ရန္အတြက္ လူထုတြင္ တာဝန္ေကာ ရွိပါ၏ ေလာ...”။ ရာစုဝက္ေက်ာ္မွ် ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ကင္းကြာခဲ့ရေသာ၊ ပညာေရး ခြၽတ္ၿခံဳက်ေနေသာ၊ ႏုိင္ငံေရးသားေၾကာ ျဖတ္ခံထားရေသာ၊ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ က်ားကုတ္ က်ားခဲ ႐ုန္းကန္ေနၾက ရေသာ အမိျမန္မာျပည္၏ ပကတိအရွိကို ႏွလံုးသြင္းႏုိင္ၾကဖို႔ လုိမည္ ထင္ပါသည္။´´ (The Voice Journal)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရး(သို႔မဟုတ္) အသစ္ေရးဆြဲေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ သေဘာထားခံယူမည္ဆုိေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ၄င္း၏သေဘာထားကုိ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္-

`ျပည္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ထိစပ္မႈနည္းခဲ့တယ္။ အာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ အၾကာႀကီး ေနခဲ့ရေတာ့ Political Education ဘက္မွာ အင္မတန္ အားနည္းေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ဘာေၾကာင့္ ျပင္သင့္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္ ဖ်က္သင့္တယ္ဆိုတာ မေျပာနဲ႔ သာမန္ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြ ကိုေတာင္ လက္လွမ္းမီဖို႔ ေတာ္ေတာ္ အားနည္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ ဆိုတာ ျပည္သူ႔ ေရွ႕က သြားရမွာ။ ဒီႏိုင္ငံမွာ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း ေတြႀကံဳေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး ကလည္း အေျခခံဥပေဒကိုဖ်က္ၿပီး အသစ္ဆြဲပါလို႔ေအာ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူက ၿငိမ္သက္ ေနခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈက ေရွ႕ကမသြားဘဲ ဒီျပႆနာႀကီးကို ျပည္သူ႔ထံ တြန္းပို႔ တယ္ ဆိုတာဟာ ျပတ္သားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ မယူႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ အေျဖထြက္တယ္။ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ ယူထားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္အစုအေဝးေတြ အားလုံးက တစ္ညီထဲ ဆုံးျဖတ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒ ျပင္ေရးကို ျမန္ျမန္ထက္ထက္ လုပ္သင့္တယ္။ ဒါမွ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ၿပီးမယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ၿပီးစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးကို သြားဖို႔ အခ်ိန္တန္ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ မႈ ျပတ္သားေစခ်င္ ပါတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး Awareness အမ်ားႀကီးရွိတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာစရာ မလိုဘူးေပါ့။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဝင္လာမယ့္ Interferences ေတြရွိတယ္။ မွန္းဆလို႔ ေတာ့ မရဘူး´ (The Voice Weekly)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လိုေၾကာင္း မၾကာခဏထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားခဲ့သလို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မွသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ အဓိပၸါယ္ရွိမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း မၾကာခဏေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳး သားေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ သမီးျဖစ္သည့္အ တြက္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ခ်စ္ခင္မႈရရွိထားသလို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူအခြင့္အေရး သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္လည္း ကမာၻက အသိအမွတ္ျပဳခံရသူျဖစ္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ ထားၿပီး အဂၤလန္ နုိင္ငံသားျဖစ္သူ သား ၂ ဦး ရွိသျဖင့္ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အရ သတ္မွတ္ ထားေသာ ဒုတိယသမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီခ်င္း မရွိပါ။


ျပည္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ျမင္လိုၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား/သူကို လက္ထပ္ထားေသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္မဟုတ္သည့္ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ခြင့္ရမည္ကိုမူ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကမည္ မဟုတ္ဟု ယူဆရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ေရး အဟန္႔အတား ျဖစ္ေန ေသာ ပုဒ္မ၅၉(စ)ျပင္ဆင္ေရးဟုဆိုပါက ျပည္ သူလူထုက လက္မခံမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲမည္ဆိုပါက သမၼတအရည္အခ်င္းသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား ကို စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ ႏိုင္မည္ဟု ယူဆသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူထုအား နားလွည့္ေသာအားျဖင့္ အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ ေရး ဆြဲေရးႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရးႀကိဳက္ရာေရြးၾကပါဆိုသည့္ သေဘာမ်ားေလာဟု စဥ္းစား သံုးသပ္မိပါသည္။

ယခုေအာက္တုိဘာလ ျဖစ္ျပီး ဒီဇင္ဘာအထိ တြက္လွ်င္ ၾကားကာလမွာ (၃)လသာ ရွိပါသည္။ ဤအခ်ိန္ကာလတြင္ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုလုံးသေဘာကို နားလည္ၾကမည္ဟု မွန္းဆထားလွ်င္ မွား သည္ ဟုသာ ဆိုခ်င္ပါသည္။ တစ္ဖန္ အေျခခံဥပေဒစာအုပ္ ေထာင္ဏန္းသာ ရိုက္ႏွိပ္၍ ျပည္သူမ်ား အၾကား မျပန္႔ႏွံ႕ဟူေသာ အခ်က္မွာလည္း မွားပါသည္။ ျပည္သူမ်ားမွာ အေျခခံဥပေဒစာအုပ္ ဖတ္ရႈရန္ စိတ္မဝင္စားပါ။ စားဝတ္ေနေရးသာ စိတ္ဝင္စားပါသည္။ ဖတ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါလွ်င္လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဖတ္ရႈ၍ နားမလည္ႏုိင္ေသာ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူမ်ားက အလြယ္တကူ နားလည္ ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ထို႕အျပင္ ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မည္သို႕ျပင္သင့္ သည္ ဟူ၍ ဦးကိုနီလက္ခ်ာ ပါ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကို အေမရိကန္၊ ျဗိတိန္၊ အိႏၵိယ၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခခံ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္မည့္ ဆင္ျခင္တုံ တရား ရွိမည္ ဟု မွတ္ယူထားပုံ ရပါသည္။ လူထုကို ခ်ျပ၊ ဘာမွန္းညာမွန္းမသိဘဲ လူထုက ေထာက္ခံ၊ ဤသည္ပင္ လူထုအသံ ဟူ၍ ေရာ ၾကိတ္မည့္ အစီအစဥ္ ဟု မဆိုလိုခ်င္ပါ။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဟူသည္ ျပည္သူလူထုကို ဦးေဆာင္လမ္းျပရမည္ ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္မ်ားသာ ျဖစ္ၾက ပါသည္။ ျပင္သစ္ျပႆနာသည္ ႏုိုင္ငံေရးသမားတို႕၏ ျပႆနာသာ ျဖစ္ျပီး ျပည္သူမ်ားက တိုက္ရိုက္စီရင္ရမည့္ ကိစၥမဟုတ္ ဟု ရႈျမင္ပါသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ စားဝတ္ေနေရး ႏွင့္ လုံးပမ္းေနရျပီး ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရား၊ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာကာ (ဆရာေက်ာ္ဝင္း စကားအရ) ႏုိင္ငံေရး သားေၾကာျဖတ္ခံထားရသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူမ်ား ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာျပီး ဦးေနွာက္မုန္တိုင္းဆင္ကာ အေျဖရွာျခင္းသည္ နည္းလမ္းမွန္ ဟုတ္ပါသလား ေမးလိုပါသည္။ ျပည္သူမ်ားမဆိုထားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အစိုးရမင္းမ်ား အခ်င္း ခ်င္းအၾကားတြင္ပင္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျပီး အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာပါ မည္ ဟု သစၥာဆိုထားၾကပါလ်က္ အေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ေနသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီအမတ္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္သည္ပင္လွ်င္ အေျခခံဥပေဒ မျပင္ဆင္ႏုိင္သျဖင့္ ဒုတိယ သမၼတ သာ လုပ္ရမည္ ဆိုလွ်င္ တရားမည္ မဟုတ္ ဟု လူသိထင္ရွား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသူ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ဦးစိုးေမာင္တို႕ ႏွစ္လုံး တည္း ႏွင့္ ကပ္ရႈပ္ေနၾကသည္မွာ အေျခခံ ဥပေဒကို ဖြင့္ဆိုၾကရာ၌ စကားလုံးကို ခက္ဆစ္ဖြင့္သည့္ႏွယ္ ျငင္းခုန္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒကို ဖြင့္ဆိုရာ၌ ျမန္မာဘာသာစကား ခက္ဆစ္ျပန္ဆို သလို ဖြင့္ဆို၍ မရပါ။ ဥပေဒအရ မည္ကဲ့သို႕ ဖြင့္ဆိုရမည္ အတိအလင္း ရွိထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဦးဝင္းျမင့္ကိုယ္တိုင္သည္ စိုးမိုး-တည္ျငိမ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးဟု သိရွိရပါသည္။ မၾကာ ေသးခင္ ကပင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးဝင္းမ်ဳိးသူ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို RFA တြင္ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္း ျပဳစု တင္ျပေရးတြင္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ အဆိုမ်ားတင္သြင္းရာတြင္လည္း ေျပာၾကားသည့္အေၾကာင္း အရာေပၚ မူတည္၍ အဆို ေအာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ ေလ့လာသူမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေပၚ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

တင္ျပလိုသည့္ အခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤမွ်အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း အေျခခံဥပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေသာ အစိမ္းေရာင္ဘုတ္အုပ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကို ထုံးလိုေခ်ေရလိုေႏွာက္ ကၽြမ္းက်င္သိျမင္ကာ ဒါေတာ့ ျပင္သင့္သည္၊ ဒါေတာ့ မျပင္သင့္ ဟူ၍ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္စြမ္း ရွိလာမည္ ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကပုံ ေပၚ ပါသည္။ NLD ပါတီတစ္ခုလုံးသည္ပင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးသိန္းညြန္႕ ကို အားထားခဲ့ၾကရျပီး ယခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမူမွာ ဦးသိန္းညြန္႕ ကိုယ္တိုင္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ဦးသိန္းညြန္႕မွာ ပါတီ သစ္ထူေထာင္သြားျပီ ျဖစ္၍ ၄င္းေရးဆြဲထားေသာ ျပင္ဆင္ေရးမူမ်ားကို သုံး၍ မရေတာ့ပါ။ ထိုအခါ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္ေသာ ျပင္ပေရွ႕ေန ဦးကိုနီကို ေခၚယူကာ ျပင္ဆင္ေရး မူဝါဒ ခ်မွတ္ခဲ့ရဖြယ္ ရွိသည္ ဟု မွန္းဆမိပါသည္။ လက္ရွိ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ဦးကိုနီေလာက္ အေျခခံဥပေဒကို ႏွံ႕စပ္သိျမင္ကၽြမ္းက်င္သူ မရွိသည့္ အေနအထားကို ေဖာ္ျပေန ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံဥပေဒကိုင္၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ျပင္ပ ပညာရွင္ မ်ားထံ မွီဝဲဆည္းကပ္ရသည့္ အေနအထားတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာ အဆိုပါ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ျပီး ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ အေျခခံဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ရာရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ထားျခင္းကို အံ့ၾသမိပါသည္။ ဤသည္မွာ တရားမွ်တပါရဲ႕လား ဟူ၍ ေမးလိုပါသည္။ ျပည္သူမ်ားက ဒါက ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်တယ္၊ ဒါကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမက်ဟု ျပန္ လည္ ေထာက္ျပ ႏိုင္ၾကမည္ ဟု စဥ္းစားေတြးေခၚထားခဲ့ပါလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မပီသဟု ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ဆိုခ်င္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ဘာလဲ မသိၾကပါ၊ သို႕ေသာ္ ဒီမိုကေရစီရလွ်င္ ခ်မ္းသာ လာမည္၊ စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပေတာ့မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။ အေမရိကန္ပုံစံလား၊ ျဗိတိန္ ပုံစံလား မသိခ်င္ၾကပါ။ စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပဖို႕သာ အေရးႀကီးပါသည္။ ယခု လႊတ္ေတာ္ တြင္ အစိုးရႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒအရ မည္သည့္ဘက္က မွန္သည္၊ မည္သည့္ဘက္က မွားသည္ကို ျပည္သူမ်ား စိတ္မဝင္စားပါ။ ခုံရုံးကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝမ်ား မည္မွ်အထိ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမည္လဲ ဟူသည္ကိုလည္း မသိၾကပါ။ ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားၾကသည္မွာ လူမႈဘဝ၊ စီးပြားဘဝ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေရးသာ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူမ်ားအား ေသခ်ာ ရွင္းျပမည္ ဟု ဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားက မည္မွ်အထိ စဥ္းစား ေတြးေခၚ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ပါမည္နည္း။ ႏိုင္ငံတကာသို႕ လွည့္ပတ္သြားလာေနၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မင္း မ်ား၊ အစိုးရမင္းမ်ားက စဥ္းစားေတြးေခၚျပီး အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးပုံစံကို ေရြးခ်ယ္ရမွာ မဟုတ္ဘူးလား ေမးလိုပါသည္။ လူထုကို ဦးေဆာင္မႈ ေပးဖို႕လုပ္ေနသလား၊ လူထုကို အသုံးခ်ဖို႕ လုပ္ေနသလား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးခြန္းထုတ္လိုပါသည္။

အမွန္တစ္ကယ္တြင္လည္း ျပင္ ၊ သစ္ျပႆနာသည္ ျပည္သူလူထု၏ ျပႆနာ မဟုတ္ပါ။ နိုင္ငံေရး သမားမ်ား အာဏာရရွိေရးအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျငင္းပြားမႈသာ ျဖစ္ပါသည္။

The Messenger ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၄) အမွတ္(၂၀)မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္
ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here