Tuesday, October 15, 2013

ျပည္သူလိုခ်င္တာ အေၾကာက္တရားမဟုတ္၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသာျဖစ္သည္

0 comments
မဇၩိမသတင္းဌာန | အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၉ နာရီ ၁၄ မိနစ္

လူႏွစ္ဦး ေသဆံုးေစခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမွသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ရက္ ဆက္တိုက္ ဗံုးမ်ားေတြ႕ရွိမႈ၊ မႏၱေလးတြင္လည္းေတြ႕ရွိမႈမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလုိ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ား ေတာင္ငူၿမဳိ႔ ထိခိုက္မႈမွအပ အျခားေနရာမ်ားတြင္ လူ႔အသက္အႏၲရာယ္ကို မထိခိုက္ေစေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုတို႔၏ စိုးရိမ္မႈႏွင့္ မလံုမၿခံဳျဖစ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အင္အားစုတစ္ရပ္က၊ သို႔မဟုတ္ လူတစ္စုက ႏိုင္ငံေရး မက္ေဆ့ခ်္ (Political Message) သို႔မဟုတ္ တစ္ခုခုကို ဆန္႔က်င္ေနတာဟု ယူဆသူမ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲတြင္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစၿပီး ေရွ႕ဆက္ ခရီးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနတာေတာ႔ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၃ တြင္ “လူတိုင္း အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားသာမက လြတ္လပ္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈလည္းရွိရန္ လိုအပ္သည္”ဟု ျပ႒ာန္းပါရိွသည္။ အေျခအေန မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈမ်ားက ျပည္သူတို႔၏ အသက္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသကဲ့သို႔ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနမ်ားကလည္း ျပည္သူတို႔၏ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနရာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအပိုဒ္ ၃၅၃ တြင္ပါရွိသည့္ “မည္သူ႔ကိုမွ် တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီမွတစ္ပါး အသက္ကို ျဖစ္ေစ၊ ပုဂ္ၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈ မရွိေစရ”ဟူသည့္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္ႏွင့္လည္း ေသြဖည္လ်က္ရွိေနသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါရွိသည့္ “အစိုးရမ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ရမည့္အျပင္ လူသားတို႔၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္ခြင့္ကို ေလးစားေသာ အစိုးရမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္” ဟူသည့္အခ်က္ကုိလည္း လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ား အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သတိျပဳ အေလးမူ သင့္သည္။

လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ဗံုးေပါက္မႈကို သြားေရာက္စစ္ေဆး႐ံု၊ ဗံုးေတြ႔ရွိမႈကို အလ်င္အျမန္ သြားေရာက္ ဖယ္ရွားေပးေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ထို႔ထက္ပိုျပီး ဤျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း၊ ေနာက္ကြယ္တြင္ ပုန္းလွ်ိဳးေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ယခုျဖစ္ေနေသာ ဗံုးေထာင္မႈမ်ားသည္ တစ္ေနရာႏွင္႔ တစ္ေနရာ၊ ဆက္စပ္ေနမႈရိွ၊မရိွ ကြင္းဆက္ႏွင့္ ဗံုးလုပ္ နည္းပညာ ဆက္စပ္မႈမ်ားကို လံုျခံဳေရးတာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ လံုၿခံဳေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အယူအဆအရ ကြင္းဆက္မ်ားအား ဆက္စပ္ေဖာ္ထုတ္သည့္အခ်က္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမတညၿ္ငိမ္ ျဖစ္ေနမႈအေပၚ လၿုံခဳံေရးတုိးျမႇင့္ၿပီး တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ လံုၿခံဳေရးစီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူတို႔အား အေၾကာက္တရား (Fear) ကို ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ တြန္းပို႔ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္ရွားၿပီး၊ ျပည္သူ တို႔၏ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈ (Safety) ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သင့္သည္။ က်ီးလန္႔တစား၊ ေၾကာက္ေနရမည့္ စိုးရိမ္ေနရမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူေတြကို ေၾကာက္ေနရမည့္ အေျခ အေနမ်ားမျဖစ္သင့္ဘဲ ျပည္သူတို႔အား ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လံုၿခံဳေရးစီမံမႈမ်ားအား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္တိုင္းတြင္ ျပည္သူ၏ နားလည္လက္ခံၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေရးႀကီးပါသည္။

မီဒီယာမ်ားအေနျဖင္႔လည္း ျပည္သူမ်ားလံုၿခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းလာေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ (ျပည္သူတို႔အား အေၾကာက္တရားကို ဦးတည္ေစျခင္းမဟုတ္ပဲ) ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ျပည္သူတို႔၏ အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ စိုးရိမ္ေသာကတို႔ကို တိုးပြားေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ စီမံႀကံစည္ လုပ္ေဆာင္သည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္ပုဂ္ၢိဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္က ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ မဇၩိမက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္သည္။

Mizzima

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here