Monday, November 11, 2013

ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူထုအတြက္အက်ဳိးျပဳဥပေဒမ်ား ေပၚထြန္းလာေရး

0 comments
11.11.2013

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဥပေဒမ်ား၏ အဓိကေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရးကိုအထူးတလည္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ အမ်ားလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ မရွိသည့္ အေျခခံ ဥပေဒပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာထား မ်ား ေကာက္ယူ ကာ ျပင္ဆင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနမႈကို မဇၥ်ိမက ႀကိဳဆုိပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးတစ္ခုတည္းကို အာ႐ံုစိုက္ဦးတည္မေနသင့္ဘဲ ဖြဲ႕ စည္းပံု အေျခခံမွတစ္ဆင့္ ဆင့္ပြားေပၚေပါက္လာသည့္ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာဥပေဒမ်ား၊ ပုဒ္မမ်ားကို လည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လည္း လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

အထင္ရွားဆံုးအျဖစ္ ပုဒ္မ ၁၈ ဟု အလြယ္ေခၚၾကသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲဆႏၵျပမႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည္ ့ဥပေဒပုဒ္မပင္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ကို ၂၀၁၁ ခု ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီးခဲ့ရာကိုးလတာအတြင္း အဆိုပါဥပေဒသည္ လက္ေတြ ႕ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဟုေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္ လည္ျပင္ ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ႀကိဳးစားေနရၿပီ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပ႒ာန္းအၿပီး ကိုးလတာကာလအတြင္အဆိုပါ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူ ၁၂၃ ဦး၊ ေထာင္ ဒဏ္ အျပစ္ေပးခံရသူ ၅၂ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ၃၅ ဦး ျပစ္ဒဏ္က်ခံေန ရဆဲဟု ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လက္ေတြ႔ေျမျပင္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို မျပ႒ာန္းမီဘက္စံုေထာင္စံုမွ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရန္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားဘက္မွ ဆင္ျခင္သင့္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ရန္လိုအပ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားစြာရွိသကဲ့သို႔ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္လိုအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားစြာလည္းရွိေနပါ လိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ အလ်င္စလိုမျဖစ္သင့္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားတြင္အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံ႐ံုသာမက ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္မ်ား၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဥပေဒျပဳရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ဥပေဒတစ္ခုဟုမေခၚဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ၊ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေသာဥပေဒမ်ား ထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။

အလားတူပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္ ပုဒ္မတစ္ခုသည္လက္ေတြ႕တြင္ ျဖစ္ႏုိင္မျဖစ္ႏိုင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လို အပ္ေနသည္ဟု မဇၥ်ိမက ႐ႈျမင္သည္။

အဆိုပါဥပေဒ၏ ပုဒ္မ၁၃အပိုဒ္ခြဲ(ဆ)တြင္ ျပ႒ာန္းပါရွိသည္မွာ “အျခားေသာရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ အုပ္စုမွ ညဥ့္အိပ္ညဥ့္ေနလာေရာက္ တည္းခိုေသာဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဧည့္စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ အေရးယူျခင္း” မ်ားကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိသည္။

အဆိုပါဥပေဒသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေနေသာ ၿမိဳ႕ျပအေျခအေန၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ၊ လိုက္နာႏိုင္မႈတို႔ ကြဲလြဲေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားမွအပ ဧည့္ စာရင္း စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတို႔ကလည္း ခုနစ္ရက္လွ်င္ တစ္ ႀကိမ္ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရန္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။ ဤဥပေဒအတုိင္းသာ လက္ေတြ႕အေရးယူမည္ ဆိုပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရဖြယ္ ရွိေနသည္။

အထက္တြင္ဆိုခဲ့သကဲ့သို႔ ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းမည္ဆိုပါက လက္ေတြ႕လိုက္နာႏုိင္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔၊ မတူညီေသာအျမင္မ်ား၊ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္မ်ားကို ေပါင္းစည္းကာေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြက္ ဘက္စံုေထာင့္စံု မွေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ကာ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ ႏုိင္ငံအက်ဳိးကို အမွန္ တကယ္ ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ဥပေဒမ်ားေပၚထြန္းရန္ ရည္သန္ေရးသားအပ္သည္။

Mizzima - News in Burmese

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here