Tuesday, November 5, 2013

တပ္မေတာ္၊လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ဆံုးျဖတ္ထား အားလံုးလက္ခံသည္႕မူေဘာင္ကုိအေျခခံၿပီးႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမည္

0 comments

Tuesday, November 5, 2013

တုိင္းရင္းသားမ်ား အျမဲေတာင္းဆုိခဲ့သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအာသီသရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက နံနက္ ၁ဝနာရီတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ မဂြၽယ္ခန္းမ၌က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ အဖြဲ႕ ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းစကားေျပာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ အခက္ အခဲမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိႈင္းမႈအေပၚအေျခခံသည့္အေျဖရွာမႈကုိလက္ခံ ခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Framework for Political Dialouge မူေဘာင္ကုိ အစုိးရကလက္ဦးမႈယူၿပီး ေရးဆြဲမည္ မဟုတ္ဘဲ အစိုးရအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အျခားအဓိကက်သည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား လည္း ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕မ်ား၏အသံမ်ားကုိလည္း နားေထာင္သြားရ မည္ျဖစ္ၿပီး အဓိကအင္အားစုမ်ား လက္ခံသည့္ မူေဘာင္တစ္ခုအေပၚအေျခခံ၍ ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ဒုတိယဥကၠ႒ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တုိင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးသိန္းေဇာ္က မိမိ တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိယ္တုိင္ ဖြဲ႕စည္းေစ လႊတ္လုိက္သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏သဝဏ္လႊာတြင္ လုိင္ဇာအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ေရွ႕ ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ယံုၾကည္ ေၾကာင္းကုိေဖာ္ျပထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယ သမၼတ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္းကလည္း
ႏႈတ္ဆက္ဆုေတာင္းစကားပါးလုိက္ပါေၾကာင္း။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကကလည္း လက္ရွိကာလသည္ ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကုိ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုလ သမဂၢႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုိလား အားေပးကူညီေနခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား ေရးရာႏွင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး လႊတ္ေတာ္စတင္က်င္းပ ခ်ိန္မွစ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း။

ထုိ႔အျပင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္အေထာက္အကူျပဳမည့္တုိင္းရင္းသားကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္

ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒေလ့လာေရး
ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း၍ ေလ့လာသံုးသပ္လ်က္ရွိၿပီး တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိး သား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားပါးလုိက္ပါသည္ ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသက္ႏုိင္ဝင္းက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ မိန္႔ခြန္း မ်ား၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဆုိင္ရာသေဘာထားမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စုိးက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကုိ စားပြဲ ဝုိင္းတြင္ ယခုလုိေတြ႕ျမင္ရသည့္အတြက္ ဝမ္း ေျမာက္မိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ကလည္း ထုိသုိ႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ေပးအပ္သည့္တာဝန္မ်ားကုိ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ယင္းကုိသံသယမရွိေစလုိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ တစ္ျပည္လံုးအတုိင္း
အတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြး ရန္အတြက္ မူေဘာင္တစ္ခု  ခ်မွတ္ေရး ၊ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္နိမိတ္တို႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳပါေၾကာင္း၊ ယခုဆုိလွ်င္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး အထုိက္ အေလ်ာက္ခရီးေရာက္ ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုေဆြးေႏြးပြဲမွ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ဟု

ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေဆးဖုိးက KNU က အစုိးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ ၆ဝ ေက်ာ္ပဋိပကၡေၾကာင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အုိးအိမ္ေျမာက္ျမားစြာ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေၾကာင္း၊ KNU (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ ပဋိပကၡမ်ားကို စစ္ေျမျပင္တြင္ မည္သုိ႔မွ်ေျဖရွင္း၍မရႏိုင္ဟုဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စားပြဲဝုိင္းတြင္သာ ႏိုင္ငံေရးအရေျဖရွင္းရန္ KNU ကဆႏၵရွိပါေၾကာင္း၊ သမၼတႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္၌လည္း မိမိတုိ႔သေဘာ ထားကုိေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ KNU အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မ႐ုိးသားေသာ စိတ္ထားမရွိခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

The Union Daily

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here