Friday, November 22, 2013

KIA ေလ႕လာေရးႏွင္႕ သုေတသနဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးသို့ အိတ္ဖြင္႕ေပးစာ

0 comments
22.11.2013

၁။ ၂၀၁၃ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႕ထုတ္ First Weekly ဂ်ာ နယ္တြင္ “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ျဖစ္တဲ့ ဇခုန္တိန္႔ယိန္း ဦး ေဆာင္တဲ့ ျပည္သူ႕စစ္ေတြဟာ KIO မွ ခြဲထြက္ခဲ့ၾကတဲ့ အဖြဲ႕မ်ား သာျဖစ္၊ ျပည္သူ႕စစ္ ပုံသဏၭာန္ မဟုတ္ဘဲ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ဖြဲ႕စည္း ထားတဲ့ ပုံသဏၭာန္မ်ားကို ေတြ႕လာ ရတဲ့အတြက္ မိမိတို႕ KIA အေနနဲ႔ အဆိုပါျပည္သူ႕စစ္မ်ားကို တံု႔ျပန္ တိုက္ခိုက္ သြားမည္ဆို”ေသာ KIA တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကား ခ်က္အားကိုးကားၿပီး ေခါင္းစဥ္ တပ္ ေဖာ္ျပ ထားသည္ ကို ေတြ႕ရပါ သည္။ ဂ်ာနယ္၏သေဘာသဘာ၀ အရ သူ႕သတင္းကို လူစိတ္၀င္စား ေစရန္ လက္နက္ႀကီးမ်ား တပ္ဆင္ ေနေသာ KIA အဖြဲ႕၏ အင္အားျပ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ပူးတြဲတင္ဆက္ထား ပါသည္။

၂။ KIA ေလ့လာေရးနဲ႔ သုေတ သနဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴး ႀကီး မရန္ေဇာ္ေတာင္၏ ေျပာၾကား ခ်က္မ်ားကို သတင္း အျဖစ္ ေဖာ္ျပ လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုဗိုလ္မွဴး ႀကီးဆိုသူသည္ မည္သည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုစုေဆာင္း၍ သုေတ သနျပဳ ထားေၾကာင္းမရွင္းလင္းပါ။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေနရသည္ မွာ ထိုဗိုလ္မွဴးႀကီးဆိုသူထံတြင္ သမာသမတ္က်ေသာ အျမင္မ်ား မရွိ၊ သမိုင္းအခ်က္အလက္မွန္မ်ား ကို စုေဆာင္းထားႏုိင္ျခင္းမရွိ (သို႔ မဟုတ္) ထိုသူသည္ သမိုင္းကိုပင္ မသိသူ၊ သမိုင္းအျမင္ ကန္းေနသူ ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ေခါင္းစဥ္ပါ စာသားမ်ားက စၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္း ၾကည့္ပါသည္။ သတင္းေခါင္းစဥ္တြင္ ““ဇခုန္တိန္႕ ယိန္း ဦးေဆာင္ တဲ့ ျပည္သူ႕စစ္ေတြ ဟာ KIO မွခြဲထြက္ခဲ့ၾကတဲ့ အဖြဲ႕ မ်ားသာျဖစ္”” ဟူေသာ အခ်က္ပါ ရွိသည္။ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလွ ေသာ KIA သုေတသနဆရာမ်ား၏ အမွတ္မွားျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္ နယ္ထဲရွိ တိုင္းရင္းသားမွန္သမွ်ကို ဳႈဗ ထဲဇြတ္တင္းထိုးတည့္ အမ်ဳိး စပ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ တိုင္းရင္းသား မွန္ သမွ်က KIA ကိုေထာက္ခံေန သည္၊ေထာက္ခံခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္ ေနပံုရပါသည္။

ဦးဇခုန္တိန္႕ယိန္း KIA ကို စြန္႕ခြာထြက္သြားသည္မွာ (၁၉၆၈)ခုႏွစ္။ “ခြဲထြက္အဖြဲ႕” ဟူ သည္မွာ အျမင္မတူ၍ ခြဲထြက္သြား ၿပီးေနာက္ ကိုယ္တိုင္ေခါင္းေဆာင္ ကာ အင္အားစုတစ္ခုကို သီးျခား တည္ေထာင္ၿပီး မူလအင္အားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ရပ္တည္ျခင္း ကို ေခၚဆိုပါ သည္။ (ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဦးလ ဆန္ေအာင္၀ါ၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ဦး မထုေနာ္တို႔သည္ KIA မွ ခြဲထြက္ ၿပီး၊ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ ေခါင္းေဆာင္ သည့္ သီးျခားအဖြဲ႕မ်ား ထူေထာင္ ကာ ရပ္တည္ေနၾကပါသည္။ သို႔ ေသာ္ထိုသူတို႔ေသာ္မွ KIA ခြဲထြက္ အဖြဲ႕ဟူေသာ အမည္ကိုမယူၾကပါ။ မသံုးၾကပါ။)

ဦးဇခုန္တိန္႕ယိန္း KIA ကိုစြန္႕ခြာထြက္သြားမႈမွာ KIA ႏွင့္ အျမင္မတူမႈ၊ ယုံၾကည္ရာ မတူမႈ၊ KIA ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ပန္း တိုင္ကို သေဘာမတူမႈမ်ားမွစေသာ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါသည္။ KIA မွ စြန္႕ခြာခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုယ္တိုင္အဖြဲ႕ သစ္ေထာင္ၿပီး စင္ၿပိဳင္ ရပ္တည္ခဲ့ ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထိုကာလက သူ ယုံၾကည္ရာလမ္းျဖစ္ေသာ ကြန္ျမဴ နစ္၀ါဒဆီေလွ်ာက္လွမ္းသြားခဲ့ျခင္း သာျဖစ္ ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကြန္ျမဴ နစ္တပ္မွဴးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့သည္မွာ ဗဟိုေကာ္မီတီ၀င္ျဖစ္သည္အထိ။ KIA ႏွင့္ သီးျခားစင္ၿပိဳင္အဖြဲ႕ကို ထူေထာင္ရပ္တည္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ “ဳႈဥ မွခြဲထြက္ခဲ့ၾကတဲ့ အဖြဲ႕မ်ားသာျဖစ္၊” ဟူသည့္ KIA သုေတသီမ်ား၏ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ လုံး၀ကြဲလြဲ ဆန္႕က်င္ ေနပါလိမ့္မည္။ “ျပည္သူ႕စစ္မ်ား” ဟူေသာ စကားရပ္ကို ၾကည့္လွ်င္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္သူ႕ စစ္မ်ားကိုရည္ညႊန္းေၾကာင္း သိသာ ပါသည္။ 

ထိုျပည္သူ႕စစ္မ်ားသည္ ဦးဇခုန္တိန္႕ယိန္း KIA ကို စြန္႕ခြာ ခဲ့စဥ္က သူႏွင့္အတူ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား မဟုတ္။ လက္ရွိျပည္သူ႕စစ္မ်ား သည္ေတာ္လွန္ေရးကာလႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကိုလြန္ၿပီးေနာက္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးယူထားေသာ ေခတ္တြင္မွ လူလားေျမာက္ခဲ့ သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ KIA ၏ ခြဲထြက္အဖြဲ႕ မျဖစ္ႏိုင္။မည္သည့္တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ မွ် KIA ထဲ ပါ၀င္ခဲ့ၾကဖူးသူမ်ား မဟုတ္။ ေဒသခံစစ္စစ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ ျပည္သူ႕စစ္ မ်ားသည္မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ KIA မွ ခြဲထြက္ အဖြဲ ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုႏိုင္သည္ကိုသုေတသနညႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးက ရွင္းလင္း ေျပာျပေစလိုပါသည္။

၃။ “ကခ်င္ျပည္နယ္ေက်းရြာေတြ မွာဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္သူ႕စစ္ဆို တာေတြက ျပည္သူ႕စစ္သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ တိုက္ပြဲ ၀င္ႏိုင္ေလာက္ တဲ့အေနအထားမ်ဳိးအထိ ဖြဲ႕စည္း ထားတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ေဒသလုံၿခဳံေရးအတြက္လို႔ အ ေၾကာင္းျပၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္ သူ႕စစ္ေတြကို မိမိတို႕ KIA အဖြဲ႕မွ ျပန္လည္တုံ႕ျပန္ တိုက္ခိုက္ သြား မယ္” ဟု ႀကိမ္းေမာင္းၿခိမ္းေျခာက္ ေရးသားပါသည္။စစ္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ပြားေန ခ်ိန္တြင္ “သူကသတ္လို႔ ကိုယ္ အေသခံမလား၊ ကိုယ္က ဦးေအာင္ အရင္သတ္မလား”ဟူသည့္ေမးခြန္း ကသာ ထိုစစ္ပြဲကို စိုးမိုးပါသည္။ သုေတသန ညႊန္ၾကားေရး မွဴးႀကီး ေျပာလိုသည္မွာ “ငါတို႔ကို တိုက္ ခိုက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ ေအာင္ မင္းတို႔မလုပ္ထားနဲ႕။ အင္ အားမျဖည့္ထားနဲ႔၊ လက္နက္ ေဆာင္မထားၾကနဲ႔။ ငါတို႔လာ တိုက္တာကို ကိုယ့္ရြာ ၿခံစည္း႐ုိး ထဲကေနခံၾက”ဟု ဆိုလိုရာေရာက္ ပါမည္။ 

ေမာင္းျပန္ေသနတ္မ်ဳိးစုံ လက္နက္ႀကီးငယ္မ်ဳိးစုံကိုင္ေဆာင္ ထားေသာ KIA တပ္ေတာ္ႀကီးကို ျပည္သူ႕စစ္မ်ားက ေလးခြ၊ ဓားလွံ၊ တူးမီးေလာက္ျဖင့္သာ ခုခံေစခ်င္ပုံ ရေနပါသည္။ KIA ဗိုလ္မွဴးႀကီးတြင္ အသက္တစ္ေခ်ာင္းရွိသလို၊ ျပည္ သူ႕စစ္ ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္တြင္ လည္း အသက္တစ္ေခ်ာင္းသာရွိ ပါသည္။ သူ႕အသက္အိုးအိမ္စည္း စိမ္၊ သူ႕မိသားစုႏွင့္ သူ႕နယ္ေျမ ေဒသကိုကာကြယ္ရန္ ျပည္သူ႕စစ္ မ်ားက သူတို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ႀကိဳးပမ္းမည္မွာ အေသအခ်ာ ျဖစ္ ပါသည္။ ထိုးစစ္သည္ အေကာင္း ဆုံးေသာခံစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႕ စစ္မ်ားသိၾကပါသည္။ ကိုယ့္အိမ္ ကိုယ့္ေျမကို ေလာင္မီးက်ေအာင္ လာတိုက္မွ ထခုခံၾကမည္မဟုတ္ ပါ။ ကိုယ့္နယ္ေျမ လုံၿခံဳၿငိမ္းခ်မ္း မႈရွိၿပီဟု စိတ္မခ်ရမခ်င္း၊ ေဒသ တြင္းေရာက္ရွိ တပ္စြဲေနထိုင္ေသာ (ထိုသို႕ တပ္စြဲအေျခခ်ျခင္းမွ တစ္ ဆင့္ အခ်ိန္မေရြး ကိုယ့္အသက္အိုး အိမ္စည္းစိမ္ကို ဖ်က္ဆီးလာႏိုင္ ေသာ)မည္သည့္ ရန္သူကိုမဆို ရွင္း လင္း ဖယ္ရွားသြားၾကမည္ျဖစ္ သည္။ တုန္႕ျပန္ တိုက္ခိုက္သြားမည္၊ ေခ်မႈန္းပစ္မည္ဟု အၿမဲၿခိမ္းေျခာက္ ေနေသာ KIA ၏ ႀကိမ္း၀ါးသံေတြ ကိုမည္သူကမွ် ဓားေျမႇာင္ခါးထိုး ခုခံေနမည္ မဟုတ္ဟူေသာ ႐ုိးးရွင္း လွသည့္သေဘာတရားကိုမွ် သုေတ သနဌာနက မရိပ္စားမိသည္မွာ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးတြင္ ျပည္ သူ႕စစ္အင္အား တစ္ေသာင္းငါး ေထာင္ေက်ာ္ရွိေနသည္။ ျပည္သူ႕စစ္ အဖြဲ႕ေပါင္း ၃၇၆ ဖြဲ႕ရွိသည္။ (KIA ၏ လက္ရွိ စစ္အင္အားထက္ လုုံး၀မေလ်ာ့ပါ)။

ၾကည့္ရသည္မွာ၊ တိုက္ ပြဲ၀င္ျပည္သူ႕စစ္တို႔၏ အင္အားတိုး ပြားလာေနမႈအေပၚ KIA တို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႕ေနပုံေပၚပါ သည္။ ဤေနရာတြင္ တစ္ခုေျပာ လိုပါသည္။ KIA မ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို မစြန္႕ လႊတ္ဘဲ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ ႀကီးေစရန္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ေလာင္စာမ်ားကို ထပ္မံရႈိ႕ေနဦး မည္ဆိုပါက ထိုျဖစ္ေပၚလာမည့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာၾကရမည့္ ျပည္သူမ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ သူ႕စစ္မ်ားစြာ ဖြဲ႕စည္းအာခံလာၾကပါ လိမ့္မည္။ ထိုသို႕ျဖင့္ ျပည္သူ႕စစ္ တပ္ဖြဲ႕သစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္မံေပၚ ေပါက္အင္အားႀကီးလာႏိုင္ၿပီး KIA တို႕ သည္ ေဒသခံျပည္သူ႕စစ္မ်ား၏ ႏြံထဲတြင္႐ုန္းမရေအာင္ နစ္သြားႏိုင္ ေၾကာင္း KIA သုေတသနဌာနက ဂ႐ုျပဳႀကိဳတင္ တြက္ဆတင္ျပထား သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါသည္။

၄။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႕ အလုံးစုံ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေန တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေက်း ရြာေတြမွာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္သူ႕ စစ္မ်ားဟာ ယခင္ KIO အဖဲြ႕မွ ခြဲထြက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ကာ အဆိုပါ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဇခုန္ တိန္႕ယိန္းက ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။“ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အလုံးစုံအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရရွိေအာင္” KIA က ေဆာင္ရြက္ေနသည့္မည္သည့္ ႀကိဳး ပမ္းမႈမ်ဳိးကိုမဆို ကခ်င္ျပည္သူ မ်ားက ႏွစ္ေထာင္းအားရ ႀကိဳဆို ေနၾကပါသည္။ ကခ်င္ျပည္သူထဲ တြင္အပါ အ၀င္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႕ စစ္မ်ားကလည္း ၀မ္းေျမာက္ေက် နပ္စြာႀကိဳဆိုေနၾကပါသည္။ သို႔ ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲကို ခုတုံး လုပ္ကာ ျပည္သူေတြကို ဖမ္းဆီးၿပီး KIA စစ္သားအတင္းလုပ္ခိုင္းျခင္း၊ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ ကာ စစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲ လာျခင္း၊ ေဒသ တြင္းတပ္တည္မ်ား အေျခစိုက္ကာ ျပည္သူကိုစိုးမိုးဖို႕ လုပ္ေဆာင္လာ ျခင္း၊ အခြန္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား ျပည္ သူ႕ပခုံးေပၚလာတင္ျခင္း၊ မိုင္း ေထာင္ကာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ကိုယ့္အိုးကိုယ့္အိမ္ ကိုယ့္လုပ္ငန္း ခြင္မ်ားကို စြန္႕ခြာရၿပီး ဒုကၡသည္ မ်ားဘ၀ေရာက္ရွိေစမည့္ အေျခ အေနဖန္တီးေနျခင္းတို႔ကိုေတာ့ မည္သူက မွ် ႏွလုံး စိတ္၀မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ စြာျဖင့္ လက္ခုပ္လက္၀ါးတီး အား ေပးေနၾကမည္မဟုတ္ပါ။

KIA သုေတသနဌာန ငိုက္ျမည္းေနပုံရပါသည္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပူတာအိုဘက္ က ရ၀မ္ျပည္သူ႕စစ္မ်ား၊ သံလမ္း ရိုးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျပည္သူ႕စစ္မ်ား၊ ဖားကန္႕လမ္းေပၚက ျပည္သူ႕စစ္ မ်ား၊ “တာေလာႀကီး” က ရွမ္းျပည္ သူ႕စစ္မ်ားသည္ KIA က ခြဲထြက္ လာခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသလား၊ (တာေလာႀကီးရွမ္းမ်ားသည္ KIA က ခြဲထြက္လာသူမ်ားမဟုတ္၊ အတင္းအဓမၼ စစ္သားအစုုေဆာင္း ခံရၿပီးမွ KIA ကိုစြန္႕ခြာလာသူမ်ား သာျဖစ္သည္) ထိုသူတို႕ (ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ ေက်ာ္ရွိေသာ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕တို႔) ကို ဦးဇခုန္တိန္႕ယိန္း ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသလားဟု ေမးလာလွ်င္ သုေတသန ဌာနက မ်က္လုံးပြတ္ၿပီး ျပန္ေျဖရခက္ေနမည္ ထင္ပါသည္။

၅။ KIA တပ္တို႕သည္ ရာစုႏွစ္ ၀က္ေလာက္အတြင္း ေမချမစ္အေရွ႕ ကမ္းရွိ ခ်ီေဖြႏွင့္ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ အေျခမခ်ခဲ့ဖူးေၾကာင္းကို လည္းသုေတသနဌာနက ေမ့ေလ်ာ့ ေနပုံရပါသည္။ တမင္ ေမ့ခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ ထားသည္လည္း ျဖစ္ ႏိုင္ပါသည္။ KIA သည္ ထို အေၾကာင္းကို မည္သည့္ မီဒီယာ ကိုမွ် ထုတ္ေဖာ္မေျပာခဲ့။ ကခ်င္ ျပည္နယ္ အတြင္းက ေနရာေဒသ မွန္သမွ်သည္ KIA စိုးမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားသာ ျဖစ္ သည္ဟု ေသြးနား ထင္ေရာက္ေနပုံ ေပၚပါသည္။

ေမချမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းျဖစ္ေသာ ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာ္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေလာ္ေ၀ၚ၊ လခ်ိဒ္ေဒသ တြင္ KIA တို႕ ေျခမခ်ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၀င္ ေရာက္လာၿပီးသည့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ KIA တို႔သည္ ျမစ္အေနာက္ ဘက္ျခမ္းတြင္သာ ရွိခဲ့သည္။ ေလ့ လာမႈမရွိေသာ သတင္းမီဒီယာ တခ်ဳိ႕ႏွင့္ KIA ဘက္ကို ဘက္ လိုက္ထားေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္တခ်ဳိ႕ သည္ ပန္၀ါျပည္သူ႕စစ္မ်ားက KIA တပ္ရင္း ၁၀ ၏ တပ္မ်ား ကိုတိုက္ခုိက္သည္ဟု ေရးသားေဖာ္ ျပၾကသည္။ ၂၀၁၂ ဧၿပီလမွစၿပီး KIA တပ္တခ်ဳိ႕ ျမစ္အေရွ႕ဘက္ ကမ္း (မည္သည့္အခါကမွ် သူတို႔ စိုးမိုးခြင့္မရွိခဲ့သည့္ေနရာ) မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္တပ္စြဲ ေနရာယူလာၾက သည္။ သူ႕ေဒသတြင္းသို႔ နယ္ကၽြံ က်ဴးေက်ာ္လာေသာ KIA တပ္မ်ား ကိုု ပန္၀ါေဒသခံျပည္သူ႕စစ္မ်ားက သူ႕ေဒသအတြင္းတြင္သာ အကန္႕ အသတ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ေမခအေနာက္ဘက္ျခမ္းသို႕ကူးကာ တပ္ရင္း ၁၀ ဧရိ ယာထဲထိ လိုက္တိုက္ေနၾကျခင္း မဟုတ္။ ထိုသို႕ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား အေပၚ KIA တပ္ရင္း ၁၀ ကို တိုက္ေနၾကပါသည္ဟု အသံကုန္ ဟစ္ၾကပါသည္။ အိမ္ရွင္ကို ဧည့္ သည္က သူခိုး ဟု ေအာ္ဟစ္ စြပ္စြဲ ေနပုံႏွင့္တူပါသည္။ေမချမစ္ အေရွ႕ ဘက္ကမ္းသည္ ေခတ္အဆက္ ဆက္ (ကြန္ျမဴနစ္ ၁၀၁ စစ္ေဒသ ေခတ္၊ NDAK ေခတ္၊ BGF ေခတ္) တစ္ေလွ်ာက္လုံး ထိုေဒသခံ မ်ားကသာ စိုးမိုးထိန္းခ်ဳပ္ကာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ေဒသ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဘာေၾကာင့္ ေမ့ခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ေနၾကပါသလဲ။ ကိုယ့္ေဒသကိုယ္ကာကြယ္ျခင္းသည္ စစ္ပြဲမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း မဟုတ္။ KIA တို႔ သြားလိုသည့္ လမ္းႏွင့္ေငါ့ခ်န္းခ ျပည္သူေတြသြား လိုသည့္လမ္း လုံး၀မတူပါ။ ထို႕ ေၾကာင့္ ဤေဒသခံျပည္သူတို႔သည္ KIA ေခၚေဆာင္သြားမည့္လမ္းကို ေခါင္းငံု႔ကိုယ္႐ို႕ၿပီး လိုက္ပါၾက မည့္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းေလး ေတာ့ သိသင့္ပါသည္။ သူတို႔သည္ သူ႕ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုသာ လုပ္ေဆာင္ၾကမည့္သူမ်ား ျဖစ္ပါ သည္။ သူတို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ကိုဖ်က္ဆီးလာမည့္ မည္ သည့္ရန္သူကိုမဆို သူတို႔စြမ္းသမွ် တုံ႔ျပန္တိုက္ခိုက္ သြားၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ “ဒီလို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘာ ေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ရသလဲဆိုေတာ့ အဲဒီေဒသ ျပည္သူ႕စစ္ေတြဟာ ေက်းရြာေဒသ ကာကြယ္႐ုံတင္ မဟုတ္ဘူး၊ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ အသင့္ အေနအထားနဲ႕ လူအင္အားေတြ ရသေလာက္စုေနတယ္။ ရြာေတြထဲ မွာ တစ္အိမ္တစ္ေယာက္ ျပည္သူ႕ စစ္မလုပ္မေနရ ပုံစံမ်ဳိးလုပ္ေဆာင္ ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔အသုံးျပဳ တဲ့ လက္နက္ေတြ ကလည္း ျပည္ သူ႕စစ္ေတြသုံးတဲ့ လက္နက္မ်ဳိး တင္မကဘူး လက္နက္ႀကီးေတြ လည္းပါတယ္။ ၆၀မမ ေမာ္တာ တို႕၊ ၅၇ မီလီမီတာ ေနာက္ပြင့္ ရိုင္ဖယ္တို႕၊အဲဒီလက္နက္ေတြကိုင္ တဲ့ျပည္သူ႕စစ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္မွာမွမေတြ႕ဖူးဘူး။ပန္၀ါေဒသ က ျပည္သူ႕ စစ္ေတြမွာ အဲဒီလို လက္နက္ေတြ သုံးေနတယ္ဆိုတာ တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ တမင္ရည္ ရြယ္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းေနတာ ပဲျဖစ္ တယ္။”

(၁) လူအင္အားစုတဲ့ ေနရာမွ KIA ဘယ္လိုစုခဲ့ပါသလဲ။ ကခ်င္လူမ်ဳိး ေခါင္းစဥ္မွာ ထိပ္ဆုံးကရွိေသာ ဂ်ိမ္းေဖါမ်ားကိုသာမက ကခ်င္ မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ ေလာ္ေ၀ၚ၊ လခ်ိဒ္၊ လီဆူ၊ ရ၀မ္ကစလို႔ ရခိုင္၊ ကုလား၊ ျမန္မာ၊ ရွမ္းစသျဖင့္ မဲမဲျမင္ရာ လူအကုန္ကို ဖမ္းဆီးၿပီး စစ္သား စုေဆာင္းပါသည္။ KIA ၏ စစ္ ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ပါ။ NDAK က လူဘယ္လိုစုပါသလဲ။ သူ႕ေဒသတြင္းက လူေတြကိုပဲ သီး သန္႕စုပါသည္။ ကိုယ့္ေဒသကို ကိုယ္တိုင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရး ရည္ ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ဖို႔ပါ။ ဤေနရာ မွာပင္ လူစုမႈ(တပ္သားစုေဆာင္းမႈ) အေျခအေန အေတာ္ကြာဟေနပါ ၿပီ။ ငါေတာ့ မင္းတို႔ကိုသတ္ဖုိ႔၊ က်ဴးေက်ာ္ဖို႔ နယ္ေပါင္းစုံ လူမ်ဳိး ေပါင္းစုံက လူစုမယ္။ မင္းကေတာ့ ငါ့ကိုခုခံဖို႕ မင္းေဒသထဲကလူေတြ ကို စုတာမလုပ္နဲ႕ဟုေျပာလွ်င္ လူ ရယ္စရာသာ ျဖစ္ပါမည္။ စစ္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဘက္စလုံးက စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ ဆင္ခြင့္ရွိပါသည္။ တစ္ဖက္အင္ အားကို ကိုယ္က ေၾကာက္ လန္႕ တၾကားပါးစပ္ျဖင့္ ကန္႕သတ္လႊမ္း မိုး၍ မရႏိုင္ပါ။

(၂) NDAK သည္ ၁၀၁ စစ္ေဒသ ေခတ္ကတည္းက ၅၇မမ၊ ၇၅မမ၊ ေလယာဥ္ပစ္ စက္ေသနတ္ကေန၊ ၁၂၀ မမ လက္နက္ႀကီးအထိ ပိုင္ ဆိုင္ခဲ့သည္။ KIA ကိုပင္ ၁၂၀မမ လက္နက္ႀကီးေရာ၊ လက္နက္ႀကီး ပစ္တပ္ဖြဲ႕ေကာ ေပးကူခဲ့ဖူးသည္ကိုု သုေတသနဌာနက ေမ့ေလ်ာ့ေနပံု သို႕မဟုတ္ နည္းနည္းမွ် မသိရွိခဲ့ပံု ရပါသည္။ ကိုယ့္အိမ္ကို ဓားျပ ၀င္တိုက္သည့္အခါ ရွိသည့္လက္ နက္ထုတ္သုံးပါမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း သည့္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ထို လက္နက္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္နက္ဂိုေဒါင္ထဲတြင္ သိမ္း ဆည္းထားပါသည္။ သမိုင္းလိုအပ္ ခ်က္အရ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေျပာင္း လဲေနပါသည္။
“အဲဒီလက္နက္ေတြ ကိုင္တဲ့ျပည္သူ႕စစ္ဆိုတာကၽြန္ေတာ္ ဘယ္မွာမွမေတြ႕ဖူးဘူး”ဟု ဆိုလွ်င္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတို႔အေနႏွင့္ ယခုေတြ႕ဖူး ေအာင္ၾကည့္ထားၿပီး သုေတသန စာရင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားဖို႔ပဲ ရွိပါသည္။ ပန္၀ါေဒသသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္ပြဲမ်ားစြာ ၾကားတြင္ ရွင္သန္ခဲ့ရေသာစစ္ရည္၀ ျပည္သူမ်ားေနသည့္ ေဒသျဖစ္ ေၾကာင္းကို မေမ့လွ်င္ အျခားအရပ္ ျပည္သူ႕စစ္မ်ား မကိုင္တြယ္ႏိုင္ သည့္လက္နက္ႀကီးမ်ား ကိုင္တြယ္ ႏိုင္ျခင္းစြမ္းရည္ရွိသည္ကို အံ့ၾသ ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ သမိုင္းသည္ လိုအပ္ခ်က္အရ အၿမဲေရြ႕လ်ား ေျပာင္းလဲေနပါမည္။ စစ္ပြဲမွာ မင္း ကေတာ့ ေလးခြေလးကိုင္၊ ငါက ေတာ့ ေလာင္ခ်ာကိုင္မယ္ဟု ေျပာ လို႔မရႏိုင္ပါ။

၇။ အဲဒီ ျပည္သူ႕စစ္ေတြကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းတာ ဇခုန္တိန္႕ ယိမ္း၊ သူက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္လည္း ျဖစ္တယ္။ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မီတီမွာလည္း အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက ျပည္သူ႕ စစ္ေတြ ဘာေတြဖြဲ႕စည္းတယ္။ ဒီလိုတိုက္ပြဲေတြကို ဖန္တီးလာတဲ့ အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားမလည္ ႏိုင္ဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ျပည္ သူ႕စစ္ကိုဖြဲ႕စည္းတယ္။ တိုက္ပြဲ ေတြျဖစ္ေအာင္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဖန္တီး ေနသလဲ။

(၁) ဗိုလ္မွဴးႀကီး မရန္ေဇာ္ေတာင္ တို႔၏ သုေတသနဌာနက အခ်က္ အလက္မွားမ်ားကို မွတ္ယူေန ေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။ ဦးဇခုန္ တိန္႕ယိန္းသည္“ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္” မဟုတ္ပါ။ ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာ္၊ အင္ဂ်န္းယန္ ၿမိဳ႕နယ္ သံုးခုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ထားသည့္“အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္”သာ ျဖစ္ပါသည္။ KIA ၏ သုေတသနျပဳမွတ္တမ္း မ်ားကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္မွတ္တမ္း အသစ္တင္ထားသင့္ပါသည္။

အေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ေယာက္သည္ သူ႕မဲ ဆႏ္ၵနယ္ရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခဳံေရးစေသာ ကိစ္ၥအ၀၀အတြက္ တာ၀န္ရွိသူျဖစ္ပါသည္။ သူ႕နယ္ ေျမမလုံၿခံဳလွ်င္ သူဦးေဆာင္ကူညီ ေျဖရွင္းေပးရပါမည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္၏တာ၀န္ ကိုထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနကို နားမလည္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။

(၂) ကခ်င္အထူးေဒသ (၁) နယ္ ေျမဟုေခၚေသာ ပန္၀ါေဒသသည္ BGF သို႔ အသြင္ေျပာင္းၿပီးက တည္းက ျပည္သူ႕စစ္မရွိေတာ့ပါ။ ၂၀၁၂ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ ထိုေဒသသို႕ KIA တို႕ ဘီလူးစီးၿပီး က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ လည္း ျပည္သူ႕စစ္မ်ား မဖြဲ႕ခဲ့ပါ။ ျပန္လည္မဆုတ္ခြာဘဲ ထိုေဒသတြင္ တပ္စြဲအႏိုင္က်င့္လာသည့္အခါမွ မလႊဲမေရွာင္သာ ျပည္သူ႕စစ္မ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရပါသည္။ KIA မ်ား မိမိတို႕ေဒသတြင္ ေျခကုပ္ယူ လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဒသခံမ်ားသည္ အိုးအိမ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ လယ္ ယာမ်ားကိုစြန္႕ခြာကာ စစ္ေရွာင္ဒုက္ၡ သည္ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စၿပီး ကိုယ့္အိုး ကိုယ့္အိမ္ကို မျပန္ ႏိုင္ၾကေတာ့သည္မွာ ယေန႕တိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသအတြက္ စီမံ ကိန္းခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႕မွ် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိ ေတာ့သည္မွာလည္း ယေန႕တိုင္ျဖစ္ ပါသည္။ထိုအေျခအေနတြင္ ကိုယ့္ အရပ္ကိုယ့္ေဒသ၊ ကိုယ့္ ျပည္သူ ကို ကာကြယ္ဖို႔ ျပည္သူ႕စစ္မ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရပါသည္။ ျပည္ သူ႕အတြက္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးအေန ျဖင့္ ထိုကိစ္ၥတြင္လည္း ဦးေဆာင္ဦး ရြက္ျပဳရပါသည္။ ဥပေဒေဘာင္ လြတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို သုေတ သနဌာနဥေသွ်ာင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါမည္။ ေဒသတြင္း ျပည္သူ႕ စစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ KIA တုိ႕၏နယ္လြန္က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခုိက္ လာျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဒသသို႔စစ္ပြဲမ်ား ယူေဆာင္ လာသူမွာ KIA သာျဖစ္သည္။ေဒသခံျပည္သူ႕စစ္မ်ားမဟုတ္ပါ။

(၃) တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေအာင္ ဘာ ေၾကာင့္ ဖန္တီးေနသလဲဟူေသာ ေမးခြန္းအတြက္ စစ္ပြဲေတြ တိုက္ပြဲ ေတြကို မည္သူကစတင္ ဖန္တီးခဲ့ ပါလဲဟူေသာ ေမးခြန္းကိုေမးရပါ မည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေနေသာ ေမခ ျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းကို က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သူမ်ားမွာ ဘယ္သူေတြပါလဲ။ ကိုယ့္အိမ္ထဲ၀င္ လာၿပီး မီးလာ႐ိႈ႕သူကို ခုခံကာ ကြယ္ေနရသူမ်ားက စစ္ေသြးဆာ ေနေသာ တိုက္ပြဲဖန္တီးသူမ်ား ေလာ။ ပုံမွန္ဦးေႏွာက္ျဖင့္ စဥ္းစား လွ်င္ပင္ အေျဖမွန္ေပၚေနၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႕ေဒသတြင္ KIA က စစ္မီးစတင္႐ိႈ႕ခဲ့သည္။ မိမိတို႕ေဒသခံမ်ားက ခုခံကာကြယ္ ေသာ ျပည္သူ႕စစ္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲၾက သည္။ ထိုအျဖစ္ေၾကာင့္ ေဒသ တြင္း စစ္မီးေတာက္ခဲ့ရသည္။ စစ္ပြဲ ၏ အဓိကတရားခံမွာ စစ္ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းမွ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရသည့္ ျပည္ သူ႕စစ္မ်ားမဟုတ္ပါ။ စစ္ကိုစတင္ ဖန္တီးသူ KIA အရွင္သခင္ႀကီး မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

(၄) ပန္၀ါေဒသသည္ KIA တို႔ အား မိမိတို႔ ေဒသမွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာေပးပါရန္ အႀကိမ္ ႀကိမ္ ေမတ္ၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။ ျပန္ လည္ဆုတ္ခြာမည့္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ လိုအပ္သမွ်ကို အကူ အညီေပးကာ လာရာလမ္းအတိုင္း ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးလိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။ စာျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဆရာ မ်ားမွ တစ္ဆင့္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ လူႀကီးလူ ေကာင္း ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားမွလည္း ေကာင္း၊ လူထုအစည္းအေ၀းပြဲက တစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားထံမွ လည္းေကာင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။
ကိုယ့္ေဒသကိုယ္ ျပန္ လည္ဆုတ္ခြာသြားျခင္းက ေသြး ထြက္သံယိုမႈကင္း၊ ညီေနာင္ခ်င္း သတ္ျဖတ္ရေသာ စစ္ပြဲမ်ားမွ ကင္း ၿပီး အေကာင္းဆုံးေသာ ေျဖရွင္း နည္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့ၿပီး ပါၿပီ။ KIA က ဆုတ္ခြာေရးလမ္း ေၾကာင္းကို မေရြးခ်ယ္ဘဲ၊ ဗိုလ္ က်စိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမ က်ဴးေက်ာ္ ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့သျဖင့္ ေဒသျပည္သူမ်ား လက္နက္ျပန္ ကိုင္ေနၾကရပါသည္။

(၅) ပန္၀ါေဒသ ျပည္သူ႕စစ္မ်ား သည္မိမိေဒသကို မိမိကာကြယ္ေနရ ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ KIA ကို ေတြ႕ရာသခ်ဳႋင္းဓားမဆိုင္း လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ေနမည္မဟုတ္ပါ။ တိုက္ လည္း မတိုက္ခိုက္ခဲ့ပါ။ KIA နယ္ေျမထဲထိ လိုက္လံတိုက္ခိုက္ ရန္ ရည္မွန္းခ်က္လည္း မရွိပါ။ သို႕ေသာ္ မိမိေဒသတြင္ KIA မ်ား လာေရာက္စိုးမိုးဗိုလ္က်ေနသေရြ႕၊ ၅၇မမလည္း ကိုင္ပါမည္။ ၁၂၀မမ လည္း ကိုင္ပါမည္။ က်ဴးေက်ာ္သူ မ်ား ကင္းစင္သြားခ်ိန္တြင္ ေဒသ သားတို႔သည္ေပါက္တူးေပါက္ျပား ႏွင့္ဓားမ်ားသာ ကိုင္ေဆာင္ၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။

၈။ ဤမွ် အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပ႐ုံျဖင့္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားမလည္ႏိုင္ဘူး” ဟူေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၊ သုေတသန ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုုလ္မွဴးႀကီး မရန္ေဇာ္ေတာင္ႏွင့္ KIA သုေတ သနအဖြဲ႕၀င္မ်ား တစ္စုံတစ္ရာ နား လည္ႏိုင္ေလာက္မည္ထင္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမးျမန္း လိုေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ေမချမစ္ အေရွ႕ျခမ္းကို က်ဴးေက်ာ္ၿပီး KIA က ဘာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား ဆင္ခဲ့ပါသလဲ၊ ညီေနာင္ခ်င္းေသြး ေျမက်ေစမည့္၊ စိတ္၀မ္းကြဲေစမည့္ နည္းလမ္းကို ဘာေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ၾကပါသလဲဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါ သည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္ေတာင္ တို႔၏ သုေတသနအဖြဲ႕က ခ်က္က် လက္က် ျပည္သူအား ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရွင္းလင္းေျပာၾကားလာမည့္ေန႕ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါမည္။

ေရးသားသူ-ေငါ့ခ်န္းခ
First Weekly Journal

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here