Friday, September 27, 2013

ပဋိပကၡကာလအတြင္း လိင္မႈကိစၥ အၾကမ္းဖက္မႈ ကင္းရွင္းေရး

0 comments



(ဝီလ်ံဟိတ္ဂ္ႏွင့္ အန္ဂ်လီနာဂ်ဳိလီ)

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝီလ်ံဟိတ္ဂ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးမ်ား႐ံုး အထူးကိုယ္စားလွယ္ အန္ဂ်လီနာဂ်ဳိလီ ပူးတြဲေရးသားျခင္း ျဖစ္ၿပီး The Voice သို႔ သီးျခားေပးပို႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(အယ္ဒီတာ)

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမွ ဆိုးရြားလွေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေန႔စဥ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကား ျပင္ပကမာၻဆီသို႔ ေရာက္ရိွွ ေနပါသည္။ အိမ္မ်ားကို ရွာေဖြရာႏွင့္ စစ္ေဆး ေမးျမန္းရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ တစ္လႊားမွ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အျပစ္ေပးလ်က္ ရိွသည္ဟု ယခုအခါတြင္ ကုလသမဂၢက အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ကုလသမဂၢ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စိတ္မသက္သာဖြယ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ကေလးမ်ားကို သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသူမ်ား၏ အဓမၼလည္း ျပဳက်င့္ခံရကာ ထိုသူမ်ားအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္၊ ေလွ်ာ္ဖြပ္၊ သန္႔ရွင္းေပးေနရသူ မိခင္တစ္ဦး အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာပါ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုတြင္ကား သူ႔အစ္ကိုမွာ အစိုးရက အလိုရိွသူ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ညီမျဖစ္သူ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အဓမၼက်င့္ ခံခဲ့ရသည့္ ဇာတ္လမ္းကို ေဖာ္ျပထားျပန္ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ အေသးအဖြဲမွ်သာ ရိွပါေသးသည္။ ေၾကာက္လန္႔မႈ၊ ရွက္ရြံ႕မႈႏွင့္တကြ အသက္ရွင္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရျခင္း သက္သက္ေၾကာင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ အမ်ားအျပားမွာ ထုတ္မေျပာ ရဲရွာၾကေပ။

ေဘာ့စနီးယားမွသည္ ရဝမ္ဒါအထိ အဓိကရ ပဋိပကၡတိုင္း လိုလိုတြင္ လိင္မႈကိစၥ အၾကမ္းဖက္မႈအား စစ္လက္နက္ တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို အရွက္ခြဲရန္ ျဖစ္ေစ၊ မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအုပ္စုကို ေမာင္းထုတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ မလွန္ႏိုင္ေအာင္ ခ်ိဳးႏွိမ္ရန္ ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ရြာ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခု က်ိဳးႏြံ နာခံသြားေစေရးအတြက္ အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ ျဖစ္ေစ တမင္ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စစ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡ အခ်ဳိ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အိပ္ခ်္အိုင္ဗီေရာဂါ ကူးစက္သြားေစရန္ ျဖစ္ေစ၊ ၿမံဳသြားၿပီး ကေလးမရႏိုင္ေတာ့သည္အထိ အလြန္ ျပင္းထန္စြာ အနာတရ ျဖစ္ေစရန္အထိ မုဒိမ္းမႈကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။

မုဒိမ္းမႈမွာ အလြယ္တကူ ဖံုးကြယ္ထားႏိုင္သလို ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ရန္ အလြယ္ကူဆံုး ျဖစ္သျဖင့္ အင္အား အခ်ည့္နဲ႔ဆံုး သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေလ့ ရိွၾကပါသည္။ ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကစဥ္က က်ဴးလြန္ခံထားရသည့္ ငါးႏွစ္သမီးအရြယ္ သမီးငယ္၏ မိခင္တစ္ဦးကို ေတြ႕ဆံုခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ သမီးငယ္မွာ သူ႔အျဖစ္ကို ျပန္ေျပာျပႏိုင္ ေလာက္သည့္ အသက္အရြယ္ကို မေရာက္ေအာင္ပင္ ငယ္လြန္းလွေသးသည္။ ထိုသမီးငယ္၏ ဒုကၡေဝဒနာႏွင့္တကြ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ အလားတူ ခံစားခဲ့ရသူ အျခားသားေကာင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဒုကၡေဝဒနာမ်ားကား ဤကိစၥအတြက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္လွန္႔လိုက္ျခင္း တစ္ရပ္သာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။

လူအမ်ားအျပား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေသေက်ဒဏ္ရာ ရေစေသာ စစ္လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဗံုးမ်ားကို တရားမဝင္ေၾကာင္း ေၾကညာရန္ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္ လက္နက္မ်ား ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားျခင္းကို ႏွိမ္နင္းရန္ျဖစ္ေစ ကမာၻႀကီးသည္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ဖန္တီးေရးဆြဲ ခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္ခ်ိန္ကမူ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးမ်ားကို ရရိွႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မယူဆခဲ့ၾကပါ။ လူ႔က်င့္ဝတ္အရ နာၾကည္းမႈျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ထိုကိစၥမ်ားကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္လာေစခဲ့ပါသည္။ စစ္မက္ ျဖစ္ပြားေန သည့္ ေဒသအတြင္းမွ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ လိင္မႈကိစၥ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္ တိုက္ဖ်က္ရန္ အတြက္လည္း အလားတူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္သို႔ က်ေရာက္ေနပါၿပီ။

ဤျပႆနာ၏ အဓိကအခ်က္မွာ မည္သည့္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတြင္မဆို မုဒိမ္းမႈ ေထာင္ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာ ရိွေနသည့္တိုင္ တရားစြဲဆို အေရးယူမႈက လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်သာ ရိွေနခဲ့ၿပီး အျပစ္ေပး ဒဏ္ခတ္ မခံရေသာ အစဥ္အလာ တစ္ရပ္က အ႐ိုးစြဲ ေနေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံရိွ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းထဲမွ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္ ေနၾကသူမ်ားသည္ သူတို႔ အေရးယူ မခံရႏိုင္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ အေၾကာင္းကား သမိုင္းတြင္ ထိုအတြက္ အေရးယူ မခံခဲ့ၾကရေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ မိမိတို႔အား မတရားျပဳက်င့္ ခဲ့ၾကသူမ်ား၏ လက္တြင္ ဒုကၡေပါင္းစံု ခံစားရျခင္းအျပင္ တစ္ဘဝလံုး အပယ္ခံရျခင္း၊ နာမက်န္းျခင္းႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာ ရျခင္းတို႔ကို ရင္ဆိုင္ၾကရေသာ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္ပံ့ပိုးမႈ မရိွျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္ သူတို႔ မိသားစုမ်ား၏ ဘဝကို လိင္မႈကိစၥ အၾကမ္းဖက္မႈက ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ ေၾကသြားေစပံုကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွစ္ဦးစလံုး ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ဤအေရးကိစၥအတြက္ စည္း႐ံုး လံႈ႔ေဆာ္ရန္ ေပါင္းစည္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ အပူတျပင္း လိုအပ္ေနမႈအား အမ်ားသိရိွလာေအာင္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္လိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသအတြင္းမွ မုဒိမ္းမႈကို အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းရန္မွာ အသက္တမွ် အေရးႀကီးလွေသာ ဦးစားေပး တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ စည္းလံုးၾကရန္ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ အစိုးရမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ယမန္ႏွစ္က စတင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားက ဤကိစၥအေပၚ တံု႔ျပန္ခဲ့ပံုအတြက္ ေက်းဇူး ဥပကာရ တင္ရိွရပါသည္။ ဧၿပီလတြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ရွစ္ႏိုင္ငံ အုပ္စု (G-8) သည္ ဤအေရးကိစၥကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ သမိုင္းဝင္ ကတိကဝတ္ တစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဇြန္လတြင္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ကုလသမဂၢ၏ စြမ္းရည္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ျပဳေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို တစ္ခဲနက္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ၄၅ ႏိုင္ငံက အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပူးတြဲ အာမခံေပးခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ေထာက္ခံမႈကို ျပသခဲ့ၾကေပရာ မၾကာေသးခင္က သမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

လာမည့္ ရက္သတၱတစ္ပတ္၌ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား အမ်ားဆံုး စုေဝးရာျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ က်င္းပသြားပါမည္။ အဆိုပါ ညီလာခံ က်င္းပေနစဥ္အတြင္း စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ‘ပဋိပကၡအတြင္း လိင္မႈကိစၥအရ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆံုးျဖတ္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္မႈ ေၾကညာစာတမ္း’ ကို တင္ဆက္သြားပါမည္။ 

အဆိုပါ ေၾကညာစာတမ္းကို လိင္မႈကိစၥအရ အၾကမ္းဖက္မႈ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္တကြ ဤအေရးကိစၥတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း တိုက္ဖ်က္သြားရန္ ရဲရင့္စြာ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ ဥေရာပ၊ အာဖရိကႏွင့္ အာရွတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ ႏိုင္ငံေပါင္း တစ္ဒါဇင္ခန္႔က ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါသည္။ ဤအေရး ကိစၥတြင္ မိမိတို႔ မည္သည့္ေနရာမွ ရပ္တည္ေနသည္ ဆိုျခင္းကို ျပသရန္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္အား အဆိုပါ ေၾကညာစာတမ္းက ႏိုင္ငံတိုင္း ကို ေပးအပ္သြားပါလိမ့္မည္။

ပဋိပကၡအတြင္း လိင္မႈကိစၥအရ ျပင္းထန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဂ်နီဗာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေဖာက္ဖ်က္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေၾကညာစာတမ္းကို အတည္ျပဳ လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ သေဘာတူၾက ပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔သေဘာတူသည့္အတြက္ မသကၤာသူမ်ားကို ကမာၻ႔ မည္သည့္ေနရာ သို႔မဆို ေရာက္ရိွေနသည္ ျဖစ္ေစ ဖမ္းဆီးႏိုင္မည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။

အဆိုပါ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ မထားႏိုင္ေတာ့ေစရန္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈမ်ား ရိွလာရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာေပါက္လာေစရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ လိင္မႈကိစၥအရ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးျခင္းကို ခြင့္မျပဳေရးအတြက္ ကတိကဝတ္ တစ္ရပ္လည္း အဆိုပါ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ပါဝင္ပါသည္။

ေၾကညာစာတမ္းက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အသစ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကတိျပဳထားပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းက ျပဆိုေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားသည္ တရား႐ံုးတြင္ ခိုင္လံုေနေစၿပီး အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ားမွာလည္း တရားမွ်တမႈကို ပိုမိုျမင္ေတြ႕လာရေစမည့္အျပင္ စစ္မက္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားမွ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ အျခားလိင္မႈ ကိစၥအရ ရာဇဝတ္ ျပစ္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ အခါတြင္ ခံလိုက္ရသူ သားေကာင္မ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔အား အဓိက ထားေစေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံမ်ား၏ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

အဆိုပါ ေၾကညာစာတမ္းအား လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ပဋိပကၡႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး၏ ေရွ႕တန္းတြင္ လိင္မႈကိစၥအရ အၾကမ္းဖက္မႈအား အကာအကြယ္ ေပးျခင္းကို ထားရိွရန္၊ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္ အႀကီးဆံုး ျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ား ေတာင့္တင္း ခိုင္မာလာေစေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္လည္း ကတိျပဳၾက ပါလိမ့္မည္။

ဤသည္တို႔ အားလံုးမွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အဖြဲ႕ဝင္တိုင္း ေထာက္ခံသင့္ေသာ အဆင့္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို ကမာၻ႔အစိုးရ အမ်ားစုက လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ ကတိကဝတ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု လည္းေကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက ဤေၾကညာ စာတမ္းသည္ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ လိင္မႈကိစၥအရ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔အေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာထားမ်ား၌ အလွည့္အေျပာင္း တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ သြားႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သလို အျပစ္ေပးဒဏ္ ခတ္ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနမႈအား အဆံုးသတ္ျခင္း၏ နိဒါန္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

ကမာၻႀကီးအေနႏွင့္ မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အျခားေသာ တရားမမွ်တမႈမ်ား အမ်ားအျပား ရိွပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာအေပၚ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ အျခား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုမူ သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ပါ။ ကမာၻတစ္လႊားမွ လူသား အေပါင္းတို႔က ဤရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း ရပ္တည္ၾကရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း လာၾကမည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

The Voice  Weekly

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here