Tuesday, October 8, 2013

ေျမသိမ္းခံထားရသူမ်ား တရားမွ်တမႈရရိွရန္ ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုုအပ္

0 comments
8.10.2013

ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းဦးေဆာင္သည့္ မၾကာေသးမီက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ေျမယာအသံုးခ်ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုေကာ္မတီက ေျမယာသိမ္းယူထားမႈ ျပႆနာမ်ားအားလံုးကို တစ္ႏွစ္အတြင္း ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ကတိျပဳထား
သည္။ ၎အဖြဲ႔၏ စက္တင္ဘာလ ေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဒု-သမၼတဦး ဥာဏ္ထြန္းႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားက တင္ျပထားသည့္ ေျမသိမ္းဆည္းထားမႈ ျပႆနာေပါင္း ၇၄၅ ခုကို ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက တံခါးဖြင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ပိုမိုပြင့္လင္းလာသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစိုးရစနစ္ေအာက္တြင္ ဤသို႔ ေျမယာျပႆနာမ်ားမွာ ပို၍
ေရွ႕တန္းေရာက္လာခဲ့သည္။

ဤသို႔ ေျမယာျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္မွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားတို႔ ေပါင္း၍ ေျမကိုရယူရန္ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ ႀကံၾကသည္။ လွည့္ဖ်ား၍ ရယူၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လုယူခဲ့ၾကသည့္ အျဖစ္မ်ားရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသို႔ ေျမသိမ္းၾကသည့္ အေၾကာင္းမွာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူရန္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ တိုးရစ္ခရီးသြားမ်ား ဆြဲေဆာင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ အားကစား႐ံုကဲ့သို႔ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ား အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကဖူးသည္။ အထူးသျဖင့္ အာရွ၏ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အာဖရိက၊
ေတာင္အေမရိကႏွင့္ လက္တင္ အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလားတူ ေျမယာလုယူ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႔ၾကရပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အလားတူအျဖစ္မ်ားႏွင့္ မကင္းပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အာဆီယံအသင္း၀င္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္လည္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို စီးပြားေရးဇုန္မ်ား အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ရန္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီး၊ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ေျမယာပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ထုတ္သည့္အျဖစ္မ်ား ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ယခင္ေျမပိုင္ၾကသူ လယ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္လည္း အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။

မည္သို႔ျဖစ္ေစ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို အစိုးရကေျဖရွင္းေပးမည္ ေျပာဆိုလာျခင္းအေပၚ ႀကိဳဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ေျမဧက ေထာင္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ အစိုးရက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္က သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားက ဤေျမယာမ်ားအေပၚ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းညိႇႏိႈင္းျခင္းမရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကး မေပးဘဲ သိမ္းယူခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသည့္ လယ္သမားမ်ားထံမွ သိမ္းဆည္းယူခဲ့ၾကပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအမ်ားတြင္ ယခင္ စစ္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနၿပီး၊ ေျမယာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္အားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း အခမေပးဘဲ ယခင္ကာလမ်ားက ရယူ၊ သိမ္းယူခဲ့ၾကပါသည္။ ေျမသိမ္းဆည္းခံၾကရသူမ်ားက ေျမယာကိစၥ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားခဲ့ၾကၿပီး၊ တိုင္ၾကားခဲ့
သည့္ အမႈေပါင္း ၇၄၅ ခု အနက္၊ ၅၆၅ မႈမွာ စစ္တပ္က သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေျမယာအမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတြင္ ေျမသိမ္းယူခဲ့ၾကေသာ္ လည္း၊ ဤေျမကို မည္သို႔မွ် ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း မရွိပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ယခင္က စိုက္ပ်ဳိးေနၾကသူ လယ္သမားမ်ားကို ၎ေျမေပၚတြင္ပင္ ျပန္၍ သီးစားခ်ထားခဲ့ပါသည္။ “ေျမပိုင္ရွင္
အသစ္” ဆိုသူထံ ေျမငွားခေပး၍ လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရက ယခုအခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳေနသည္။ ဒီမိုကေရစီေခတ္သို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္
ဟု ေဖာ္ျပေျပာဆိုေနပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေျမယာျပႆနာကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းေပးမည္ဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းေသခ်ာ မရွိလွေသးပါ။ အေျပာသာ မ်ားေနေသးသည္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခဲ့သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပၾကရန္ႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက သူတို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးလိုသည့္ ဆႏၵအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနပါေသးသည္။

ဤသို႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တံစိုးလက္ေဆာင္ ေငြေၾကးေပးရသည္မ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ၾကည့္ရသည္မွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားခိုင္မာသူမ်ားကို ေျမျပန္ေပးမည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ဤသို႔လည္း လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ျပႆနာမွာ ဤသို႔ေျမယာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား လယ္သမားမည္မွ်ထံတြင္ ရွိေနပါမည္နည္း။ အမ်ားစုမွာ သမား႐ိုးက်သာ လက္ငုတ္လက္ရင္း လယ္အျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ထိုသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ အျပည့္အ၀ ျဖစ္ေစမည္ဟုေျပာရန္လည္း ေစာလြန္းေနပါေသးသည္။ 

Mizzima - News in Burmese

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here