Thursday, October 10, 2013

ေျမယာဥပေဒသစ္သည္ ေတာင္ သူမ်ားအတြက္ အကာကြယ္ မဲ့ျဖစ္ေနဆဲဟု မြန္လူ႔အခြင့္ အေရးေျပာ

0 comments


စက္တင္ဘာ ၉ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ (ေကအိုင္စီ)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလက္ရွိျပဌာန္းထားသည့္လယ္ယာေျမဥပေဒသစ္သည္မြန္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံခ်က္ေပးထားမႈမ်ား ကင္းမဲ့ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အေျပာင္းအလဲကာလအတြင္း ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔လယ္ယာေျမအတြက္ တရားမွ်တမႈရလာဒ္ရရွိရန္ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ရာ တြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲဟန္႔တားမႈမ်ား၊ မွ်တသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနရသည့္အေျခအေန၊ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ေျမယာဥပေဒသစ္တြင္ မြန္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္မဲ့ျဖစ္ေနသည့္အေပၚ မြန္ျပည္လူ႔အ ခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက “တရားမဲ့နယ္ေျမ”အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ယေန႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္ ျပဌာန္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေျမယာဥပေဒသစ္ေတြဟာ မြန္ေတာင္သူလယ္သမားေတြ၊ ၿခံရွင္ေတြအတြက္ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ဆဲျဖစ္တဲ့ အေနအထားေတြကို အဓိက ေျပာထားတာပါ။”ဟု မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒး ရွင္း တာဝန္ခံ ႏိုင္အြန္းမြန္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ေဒသခံမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္ေဒသ အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း အစီရင္ခံစာက တိုက္တြန္းထား သည္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္အြန္းမြန္က “မြန္ႏိုုင္ငံေရးပါတီေတြ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ သူတို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ လယ္ သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကူညီဖို႔၊ ဝိုင္းဝန္းတိုက္ပြဲဝင္ေပးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ လယ္သမား အခြင့္အေရး ေတြ ေဆြးေႏြးေပးဖို႔၊ လယ္ယာေျမဥပေဒသစ္ရဲ႕ ေတာင္သူေတြအေပၚ အကာအကြယ္မဲ့ေန မႈကို ျပဳျပင္ေရး ဆြဲေပးဖို႔ ေတာင္းဆို ထားတယ္။”ဟု ေျပာဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂၊မတ္လမွစ၍ ျပဌာန္းခဲ့ေသာလယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထား ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းဥပေဒကလည္း မိ႐ုိးဖလာပိုင္ဆိုင္မႈကို ျငင္းပယ္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္ဟုလည္း ယင္းအစီရင္ခံစာ တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာအစိုးရသစ္ တက္လာသည့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္က ျပည္သူတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို ဆက္လက္ သိမ္းယူေနသည့္အျပင္ ၎တို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တခ်ဳိ႕ကို ေျမယာစီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ား တစံု တရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

ယင္းေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ဦးတင္ထြဋ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၆၀ဦးတို႔ျဖင့္ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲ့သည္။

ထိုေကာ္မရွင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းအတြက္ဟူ၍ ေျမယာစံုစမ္းေရးေကာ္မ ရွင္၏ အဖြ႔ဲေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ဦးေဌးဝင္း၊ ေဒၚမိျမင့္သန္း(ေရးမဲဆႏၵနယ္)၊ နန္းေစးအြာ(ဖားအံမဲဆႏၵနယ္)၊ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ (ဖာပြန္မဲဆႏၵနယ္)ႏွင့္ ဦးဝင္းဦး(ေရျဖဴမဲဆႏၵနယ္) တို႔ပါ၀င္ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါေဒသမ်ားအတြင္း ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ အေျခအေနမ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၾကည့္ရာတြင္ အမ်ားစုမွာ စစ္တပ္မွ သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚမိျမင့္သန္းက ေျပာသည္။

၁၉၉၅ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ ေရး၊ သံျဖဴဇရပ္၊ မုုဒံုု၊ က်ိဳက္မေရာႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ (တနသၤာရီတိုုင္း ေျမာက္ပိုုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္နဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ ေဒသ) မ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ ေျမဧကေပါင္း ၂ေသာင္းနီးပါးရွိသည္။ ယခုအခါ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေဇကမၻာကုုမၺဏီ၊ Pacific Link ႏွင့္ June Company တိုု႔က နိတံုု၊ မဲဂရိုုး၊ ကဒံုုစစ္၊ ေကာ့ဒြန္၊ ေကာ့ပေနာ၊ ကြမ္ငမ္း ေက်းရြာမ်ား၌လည္း ေျမယာမ်ားကို မတရားသိမ္းဆည္းထားသည္။

၁၉၉၅ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ မြန္ျပည္လူ့အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လူ့႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ ခံရမႈ အေျခအေနမ်ားကို အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္ကလည္း “ျပည္သူတို႔၏ ေျမယာမ်ားအား အစိုးရ ေရတပ္မွ အဓမၼသိမ္းဆည္းျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


ေကအိုင္စီ - KIC News

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here