Wednesday, October 9, 2013

အလုိက္အထုိက္ေျပာေနသူေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိေနေတာ့ တိုင္းရင္းသားအေရးနဲ့ပတ္သက္ၿပီး လႊြတ္ေတာ္ကို အျပည့္အ၀ လက္မခံႏိုင္ေသးဘူးလို႔ SSA(S) မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းေသာင္းၫႊန့္ေျပာ

0 comments


ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ခြဲထြက္)SSA(S)တပ္မဟာ (၇၅၈)မိန္းစင္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(၀မ္ပန္/နားပြဲဌာနခ်ဳပ္)မွ အထူးအရာရွိ ဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းေသာင္း ၫြန္႔အားHotNewsမွၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ(၇)ရက္ေန႔၌၎၏စီးပြား ေရးႏွင့္ဆက္ဆံေရး႐ုံး၌
သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံခဲ့ ၿပီးSSA(s)၏ ဖက္ဒရယ္အေပၚသုံးသပ္ယူ ဆခ်က္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၏တုိင္းရင္းသား အေရး ကိစၥေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ လတ္ တေလာျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚသေဘာ ထားအခ်ိဳ႕ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ “၀”ကအက်ဳံး၀င္ပါ၀င္ မႈရွိေနတဲ့အတြက္SSA(s) နဲ႔ “၀”ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကလက္ရွိအေနအထားအရဘယ္ အေျခအေနမွာရွိပါသလဲ။ေျပာရရင္ “၀”ဆိုတာကလည္း ရွမ္း ျပည္နယ္ရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ေဒသပဲေလ။ခုသူ တုိ႔ကသီးသန္ ႔ျပည္နယ္ေတာင္းဆုိတယ္။ တစ္ျခားေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ ကလည္း “၀”ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္းဆုိခ်က္အေပၚ ရပုိင္ခြင့္ကို ေတာင္းဆုိတယ္လုိ႔ပဲျမင္တယ္။ လုိ႔ထင္ တယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔အိမ္တစ္အိမ္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့မိသားစုေတြကုိဘဲ ၀ေတြရွမ္းေတြ ကရင္ေတြဆိုတာက ခြဲထြက္ဖုိ႔မူရွိရင္ ေတာ့လုံး၀လက္မခံဘူး။ သေဘာက မိသားစု၀င္တစ္ဦးက အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ခြဲေနတာကတစ္မ်ိဳး။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဲသလိုခြဲေနျခင္းက ဒီမိသားစုထဲကေနခြဲ ထြက္သြားတယ္ဆုိတဲ့သေဘာမသက္ ေရာက္ဘူး။ ခြဲထြက္လုိ႔လည္းရမွမရတာ။ “၀”ကိုေျပာသလုိ ဆုိရင္လည္းဤတုိင္းရင္း သားေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကိုထိခိုက္သြား ေစတာေပါ့ဗ်ာ။
၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကဖယ္ဒရယ္ ရဲ႕စံႏႈန္းေတြနဲ႔မညီဘူးလုိ႔တုိင္းရင္းသား အမ်ားစုကသုံးသပ္ၾကတယ္။ 

ဗုိလ္မွဴးႀကီးတုိ႔အျမင္ကေရာဒီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအေပၚဘယ္လုိရွိပါသလဲ။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ခုလုပ္ေနတဲ့ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး အတြက္တာ၀န္ရွိသူေတြကိုဘယ္လိုအၾကံ ဥာဏ္ေတြေပးလုိပါသလဲ။
ဖယ္ဒရယ္မွာအရင္တုန္းကလုပ္ခဲ့ တဲ့ ဖယ္ဒရယ္မူအရ အဲဒီေခတ္အဲဒီအခါက သူေခတ္နဲ႔သူအေျခအေနေပၚမူတည္ ၿပီးမွ လုပ္ခဲ့တာေလ။ အဲေတာ့ခုခ်ိန္မွာ ဒီဖယ္ဒရယ္ကိုယခင္ကပုံစံအတုိင္းပုံစံ တက်ျပန္လုပ္ရမယ္ဆုိတာကေတာ့ ပုံ ေသကားခ်ပ္ တစ္ခုလုိသတ္မွတ္လို႔မရဘူး။ တကယ္ေတာ့အရင္တုန္းကသတ္မွတ္ခဲ့ တဲ့ ၁၉၄၇ေလာက္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစ္ၥရပ္ တစ္ခုအေပၚမွာ ယခုအေျခအေနနဲ႔ယွဥ္ ၿပီး ေျပာမယ္ဆုိရင္မတူေတာ့ဘူး။ခုဖြဲ႕စည္း ပုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အလႊာေပါင္းစုံက လူေတြႀကိဳးပမ္းေန ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ျပင္ဆင္ ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့အၾကံျပဳခ်င္တာ က တုိင္းရင္းသားေတြ အားလုံးရဲ႕တူညီ ေသာအျမင္ေတြထဲက အေကာင္းဆုံး ေသာ အျမင္ေတြကိုစုစည္းၿပီးမွဖယ္ဒရယ္ ရဲ႕စံႏႈန္းေတြ အားနည္းတယ္လုိ႔တုိင္းရင္း သားေတြယူဆတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို လုပ္မယ္ဆုိရင္လက္ရွိ ကာလနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ အရွိဆုံးအေနအထား တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္စရာရွိပါတယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ဒီလုိဘဲအၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္ရဲ႕ သေဘာတရားကုိက ကုိယ့္ျပည္နယ္မွာ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အျပည့္အ၀ရွိ တယ္။ ၿပီးေတာ့ စစ္မွန္ေသာဖယ္ဒရယ္မွာ က တုိင္းရင္းသားေတြ အားလုံးရဲ႕ စစ္မွန္ တဲ့ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မယ္။ ခုသုံးသပ္ခ်က္အရ စစ္မွန္တဲ့တန္းတူ အခြင့္အေရးဆုိတာ ခုမွရဖုိ႔ႀကိဳးစားေန တုန္းပဲ။ လုပ္ေဆာင္ေနတုန္းပဲလုိ႔ျမင္ တယ္။ 

သို႔ေသာ္လည္းဒီအဆင့္ကစၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အျပန္အလွန္ညိႇႏႈိင္းမႈေတြအမ်ားႀကီးလုပ္ ရဦးမယ္။
လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားအေရးေဆာင္ ရြက္ခ်က္ေတြအေပၚမွာေရာ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ ဦးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုသုံးသပ္ထားပါသလဲ။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ တုိင္းရင္းသားေတြ အားလံုးရဲ႕ တန္းတူ ညီမွ်မႈကို တကယ္ပဲကိုယ္စားျပဳၿပီလ႔ို ယူဆလို႔ရႏိုင္ပါသလဲ။

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရလႊတ္ေတာ္ႀကီး ထဲမွာ တုိင္းရင္းသားအေရးတုိင္းရင္းသား အားလံုး တန္းတူညီမွ်ေရးစတဲ့ တုိင္းရင္း သားအခြင့္အေရးအတြက္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ျပတ္ ျပတ္သားသားရပ္တည္ေျပာဆုိေနတဲ့သူ ေတြလည္းရွိသလုိ အေျခအေနတစ္ခု အေပၚမွာ အထိုက္အေလွ်ာက္အလ်ဥ္း သင့္သလိုေျပာေနၾက၊ လုပ္ေနၾကတဲ့သူ ေတြလည္းရွိတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြ အေနအထားေတြ အရေျပာရမယ္။ လႊတ္ေတာ္အေပၚမွာ သုံးသပ္ရမယဆုိ ရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ အေပၚ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံႏုိင္ေသးဘူး။ အျပည့္အ၀ေထာက္ ခံဖို႔နဲ႔ အျပည့္အ၀ယုံၾကည္ဖို႔ဆုိတာကလည္း လႊတ္ေတာ္ေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ေန ပါတယ္။ အေျခအေနေတြေပၚမွာ အထိုက္ အေလွ်ာက္အလ်ဥ္းသင့္သလိုလုပ္ေနတာ ထက္ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ အျပည့္ အ၀ရပ္တည္ေတာင္းဆိုမႈေတြ လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာမ်ားလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံလာႏုိင္စရာရွိပါတယ္။ ဥပမာ ခုအခ်ိန္က ညႇိဳႏႈိင္းဆဲအေျခအေနေလ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့အဲသလိုညႇိဳႏႈိင္းဆဲ အေျခအေနမွာကိုကလိုေနေသးတာေလ။


တိုင္းရင္းသားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးက လက္ရွိတုိင္းျပည္မွာသြားေနတဲ့ အေျခအေန အရ ဘယ္ေလာက္ထိအေရးပါတယ္လို႔ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတို႔အေနနဲ႔ ယုံၾကည္ထားပါ သလဲ။
ဒီကာလကလည္း အေလ်ာ့အတင္း ေတြ အျပန္အလွန္နဲ႔ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ကာလေလ။ ၿပီးေတာ့ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈကလည္း အရမ္း ကို အေရးႀကီးတယ္ေလ။ အရင္က ပစ္ခတ္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသုံးျပဳ တဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြအမ်ားႀကီးမီး႐ႈိ႕ ဖ်က္စီးတာကိုပါ ခံခဲ့ရဖူးတယ္။ သို႔ေသာ္ လည္းဘဲ ဒါေတြ ကို ျပန္ေျပာင္းေအာက္ေမ့ ေနမယ္။ မေမ့ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတာကို ဘယ္လိုလုပ္သြားမလဲ။ ခုခ်ိန္ မွာ အနီးဆံုး သာဓကျပရမယ္ ဆိုရင္ ရခိုင္ အေရးကိစၥကသာဓကဘဲ။ ႏြားကြဲရင္ က်ားဆြဲမွာဘဲ။ ဒီေတာ့မကြဲေအာင္အျပန္ အလွန္ယုံၾကည္မႈနဲ႔ စည္း႐ုံးေနဖို႔လိုတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိးျပႆနာေတြက ရွိလာတဲ့အခါၾက ေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြကလည္း ဒီအေပၚ သေဘာေပါက္ လာၾကတယ္။ ခုလည္းအားလုံးကစည္း႐ုံးမႈအတြက္ လႈ႔ံေဆာ္မႈေတြလုပ္ေနၾကပါၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေဆထင္ကလည္း ဒီလိုမ်ဳိးခုခ်ိန္မွာ အားလံုးေပါင္းစည္းဖို႔လိုေနၿပီလို႔အၿမဲေျပာ တယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ယခင္ကျဖစ္ ပ်က္ခဲ့တာေတြ ကိုျပန္ေျပာင္းေအာက္ေမ့ ၿပီး တစ္ဘက္နဲ႔ တစ္ဘက္အျမင္ေစာင္းေန လို႔ေတာ့မရေတာ့ဘူး။

တုိင္းရင္းသားေတြအားလံုးရဲ႕ ေသြးစည္း ညီၫြတ္မႈ စည္း႐ုံးမႈကိုအေျခခံၿပီးမွ တည္ေထာင္လို႔ရမယ့္ တစ္ခု တည္းေသာ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ႀကီးတပ္ရပ္ျဖစ္ လာဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ယုံၾကည္ထားပါသလား။ ဒီလိုျဖစ္လာဖို႔ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ပိုင္း က ျပဳျပင္သင့္တယ္လို႔ထင္တဲ့အခ်က္ေတြရွိရင္ လည္း သုံးသပ္ေပးပါ။
ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အဲသလိုတပ္မေတာ္ ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္လာေစခ်င္တာျဖစ္လာဖို႔ ယုံၾကည္တယ္ဆုိတာထက္ ဆႏၵအေနနဲ႔ ေတာ့ အရမ္းကိုျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားရင္ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္လာမွာ ေလ။ ဒီေတာ့တုိင္းရင္းသားေတြ အားလံုးရဲ႕ ေသြးစည္း ညီၫြတ္မႈ ကိုအေျခခံၿပီးျဖစ္လာ မယ့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ႀကီးျဖစ္ လာဖို႔ေတာ့ျဖစ္လာေစခ်င္တယ္။ ပီျပင္ ေသာ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ႀကီးျဖစ္ လာဖို႔လည္း အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီလိုျဖစ္လာဖို႔ တာ၀န္ရွိ သူတုိင္းရဲ႕ ျပဳျပင္ သင့္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ တကယ္တမ္း တပ္မေတာ္ႀကီးဆိုတာ တစ္သီး တစ္ျခား ျဖစ္မေန ဖို႔အရမ္း အေရးႀကီးတယ္။ တပ္မေတာ္ဆုိတာလည္း ျပည္သူထဲက ေပါက္ဖြားလာတာပဲေလ။ ျပည္သူက တပ္မေတာ္ ကေနေပါက္ဖြား လာတာမွ မဟုတ္ဘူးေလ။ တပ္မေတာ္ပိုင္းကို ဘာအႀကံျပဳခ်င္သလဲဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ငါတုိ႔ဟာ တုိင္းျပည္္နဲ႔ ျပည္သူ ကို ကာကြယ္ဖို႔အသက္နဲ႔ ခႏၶာကိုအပ္ႏွင္း ထားတယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးငါတုိ႔မွာ ပဲရွိေနတာမဟုတ္ဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြ အားလံုးမွာလည္း ဒီလိုခံယူခ်က္နဲ႔ မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ရွိတယ္ဆုိတာကို အသိအမွတ္ျပဳေပး ဖို႔လိုတယ္။ ဒီလိုရွိမယ္ဆိုရင္ တုိင္းျပည္ကို ခ်စ္တဲ့သူအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ၿပီး ညီၫြတ္မႈကိုဦးတည္တဲ့အေနအထား တစ္ခုကိုေရာက္သြားမယ္။
လက္ရွိအေနအထားအရSSAအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ဖို႔တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္ နဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိဳႏႈိင္းမႈေတြလုပ္လာၿပီေပါ့ ေနာ္။ 

လက္ရွိအေနအထားအရSSAနဲ႔ အင္အားအေျခအေနကိုခြင့္ရွိမယ္ဆုိရင္ သိပါရေစ။
ဒီကိစၥကေတာ့သာမန္အေနနဲ႔ပဲ ေျပာခြင့္ရွိတယ္။SSA မွာ တကယ္တမ္း အင္အားအေတာင့္တင္းဆုံးကေတာ့ မိခင္ ဌာနခ်ဳပ္မွာေပါ့ေနာ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရြက္ဆစ္ တို႔ဆီမွာကေတာ့ အင္အားအေတာင့္တင္း ဆုံးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကၾကေတာ့ ခြဲထြက္ အဖြဲ႕ေပါ့ေနာ္။ ခုၾကေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္ တာ၀န္စမ္းေဆာင္ေနတယ္။ အဲသလို ကာလမ်ဳိးမွာလည္းအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ နားလည္မႈလြဲတာေတြေတာ့ အမ်ားႀကီး ႀကံဳခဲ့ရတယ္။ ခုကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ တပ္မ (၇၇) ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံျပည္သူ႔ စစ္အေနနဲ႔ တာ၀န္ယူထားတာေပါ့ဗ်ာ။ အမ်ားဆံုးကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရြက္ဆစ္ တို႔ရဲဌာန ခ်ဳပ္မွာပဲေပါ့ဗ်ာ။
 
ေနာက္ဆုံးတစ္ခုအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသား ေတြအမ်ားစုေမွ်ာ္မွန္းေနတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ စရာကာလတစ္ခုလို႔ေစာင့္ၾကည္မယ္ဆိုတဲ့ ၂၀၁၅ ခုနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတို႔အေနနဲ႔ဘယ္လိုသုံးသပ္ေမွ်ာ္ မွန္းထားပါသလဲ။
ဒီကာလက တုိင္းရင္းသားေတြ အမ်ားစုကေစာင့္ၾကည့္မယ္လို႔ဆုိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥကအရမ္းလည္း က်ယ္ျပန္႔တယ္။ ဒါကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ခုျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရ ဦးေရႊမန္းလိုဆို ရင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘ၀တုန္းက သူရဲ႕အသြင္အျပင္ကိုသိပ္မႀကိဳက္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းခုခ်ိန္မွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႀကီးရဲ႕ နာယက၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႀကီးရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူ တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ဦးေရႊမန္းဟာ ဒီမိုက ေရစီကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးၿပီး ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အႏွစ္ သာရေတြကို လူထုကို အျပည့္အ၀ခံစား ေစလိုတဲ့ ေစတနာရွိသူ တစ္ေယာက္လို႔ ယုံၾကည္လာတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ သူတို႔ေတြအေနနဲ႔လည္းႀကိဳးပမ္းေနၾက တယ္။ သမၼတႀကီးလည္းတူတူပဲ။ ခုဆုိ ဦးစိုးသိန္းတို႔၊ ဦးေအာင္မင္းတို႔ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ သမၼတႀကီးလည္း သူ႔အပိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥက္ၠ႒ႀကီးတို႔လည္း သူတို႔အပိုင္းကေန ႀကိဳးစားေနတာပဲ။ ဒီေတာ့ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္စရာအေျခအေနမ်ဳိးတုိင္းရင္း သားေတြအေနနဲ႔ကလည္း အျဖစ္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ အန္ကယ္ကေတာ့ ဒီလိုပဲ ျမင္တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ဆိုတဲ့ ကာလထဲမွာျဖစ္ခဲ့တာေတြ၊ ျပည္သူလူထု ခံစားခဲ့ရတာေတြ သိလာတဲ့ျမင္လာ တဲ့အခ်ိန္မွာတစ္ဖက္ကလည္း ျပဳျပင္ သင့္ၿပီလို႔ျမင္တယ္။
ဟုတ္ကဲ့။ခုလိုေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

HOTNEWS

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here