Tuesday, December 31, 2013

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္စဥ္ကာလ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား မလုပ္ေဆာင္ရန္ သုံးသပ္မႈမ်ားရွိေန

0 comments
31.12.2013

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကာလအတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ထားေသာ ေဒသမ်ား တြင္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို မလုပ္ ေဆာင္ရန္ ျမန္မာျပည္သူ႔ဖိုရမ္အတြင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနသည့္ကာလတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ေဆာင္ ရြက္ထားၿပီးတစ္ဆက္တည္းတြင္ တိုင္းရင္းသား ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စတင္ေဆာင္ ရြက္ ေနသည္။ ထိုသို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား မထိခိုက္ေစရန္အ တြက္ အဓိကထား စဥ္းစားရမည္ဟု ေထာက္ျပ ေျပာဆုိၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အထူးသတိထားရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ အကယ္၍ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား ေနေသာေဒသတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရင္း အဆိုပါကာလ အတြင္းတြင္ ၎ေဒသရွိျပည္သူမ်ားႏွင့္ သဟဇာ တျဖစ္ျခင္း၊ ေပါင္းစည္း ညီၫြတ္ျခင္းမရွိလွ်င္ ပဋိပကၡ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ အေနအထား မ်ိဳးရွိသည့္ အတြက္ ပဋိ ပကၡျဖစ္ပြားၿပီးေဒသတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး ေဒသမ်ားရွိ လူမႈေပါင္းစည္း ညီၫြတ္ျခင္းႏွင့္ လူမႈသဟဇာတျဖစ္ျခင္း ေခါင္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးသူတစ္ ဦးျဖစ္သည့္ ကရင့္ေရးရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေစာေက်ာ္စြာ က ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ေနရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား၌ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း သုိ႔မ ဟုတ္ စီးပြားေရးဇုန္ကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ကို ေတြ႕ရေသာေၾကာင့့္ ထိုသို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ကာလမွာ ဒီဟာေတြကို မလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အဲလိုလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ တခ်ိဳ႕တကယ္ တမ္းက်ေတာ့ ျပည္သူေတြ၊ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ က်န္တဲ့လူေတြ က သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀လုံၿခံဳမႈမရွိဘဲနဲ႔ ဒီလိုလုပ္တဲ့အခါ တစ္ခါတေလ သူတို႔ကိုဖိအားေပး ၿပီးေတာ့ ေန ရာေျပာင္း ေရႊ႕ေစတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္တယ္။ စီးပြားေရးအေျခခံတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳး၊ ဒုကၡသည္ေတြျပန္ လာလို႔မရ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားဖို႔ ဖိအားေပးတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိး ေရွာင္ရွားသင့္တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေသာကာလ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူလက္မွတ္ မရရွိေသး ေသာအခ်ိန္တြင္ ႀကီးမားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုံး၀ရပ္ဆိုင္းထားသင့္သည္ဟု လည္း ေက အင္န္ယူနယ္ေျမအတြင္းေနထုိင္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပထားခ်က္ကို အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ၌ ျပန္လည္ တင္ျပသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနတဲ့ကာလ လုပ္ေဆာင္မယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွန္သမွ်သည္ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ တကယ္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္တဲ့အခါမွာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စ သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လို႔မ်ား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္နယ္ေျမထဲမွာ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္မိမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္က်န္းမာေရး လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ အေျခစိုက္လုပ္ငန္းလုပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘာေတြျဖစ္သြားႏိုင္ သလဲဆိုေတာ့ နယ္ေျမ ခ်ဲ႕ထြင္မႈအေနနဲ႔ ျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေန တ့ဲကာလမွာ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ ထုတ္တဲ့ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔တူေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္သင့္ေသး ဘူးလို႔ ျပည္သူေတြက ေျပာ ဆိုထားတယ္”ဟု ေစာေက်ာ္စြာက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစားပြဲေပၚတြင္ ျပည္သူတို႔၏ ေဒသမွထြက္ရွိေသာ သယံဇာတကို ျပည္သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အဆိုပါအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာ သူမ်ားမွ ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။

အဆိုပါသယံဇာတကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ ႏွစ္ဖက္လုံးမွ ၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ေရးဘက္မွ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕၀င္ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာထားသည္။

လတ္တေလာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေန ရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းမၿပီးေသးေသာ ေနရာမ်ားရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါေန ရာမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ Mega Project မ်ား ေလာေလာဆယ္ မလုပ္ ေဆာင္သင့္ဟု အဆိုပါအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သေဘာတူေၾကညာခ်က္ ငါးခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္ အထဲ တြင္ ထည့္သြင္း တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အကယ္၍ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အဆိုပါေဒသတစ္၀ုိက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၊ ပဋိပကၡခံစားေနရေသာ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရန္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ သည့္ေနရာတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

အဆိုပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာျပည္သူ႔ဖိုရမ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္း ရွင္းစင္တာတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Mizzima - News in Burmese

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here