Monday, October 7, 2013

အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအတြက္ သီးသန္႔ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းမည္

0 comments

၁၀ႏွစ္ၾကာ ျပဳလုပ္မည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သီးသန္႔ဘ႑ာေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်ထားေပးရန္ အစိုးရထံမွ ေတာင္းခံသြားမည္ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားသည္။


ဘ႑ာေငြရရွိရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနမ်ားမွ ဘတ္ဂ်က္ေကာ္မတီထံသို႔ တင္ျပသြားမည္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ တစ္ဆင့္ အတည္ျပဳသြားမည္ဟု ထိုဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအား အဓိက ဦးေဆာင္ေနေသာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ ဦးေအာင္ထြန္းခုိင္က မဇၩိမ၏ ေမးျမန္းခ်က္ အား ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္တို႔ မွ နည္းပညာပိုင္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အင္ဂ်ီအိုမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔မ်ား၊ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္မွအဖြဲ႔မ်ားက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မွ ယခုႏွစ္ထိသံုးႏွစ္ၾကာ ပူးေပါင္းေရးဆြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈အရ အမ်ိဳးသမီးေတြ တန္းတူညီမွ်ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးထားတယ္ဆုိေပမယ့္ ဒီထဲမွာ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံက သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ စီေဒါပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ျပည့္မိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔လိုတယ္၊ ဒီဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာလည္း တန္းတူေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ့္ အခ်က္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးေစလိုတယ္” ဟု က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္မွ အၾကီးတန္းညွိႏိႈင္းေရးမွဴး ေဒၚေမစပယ္ျဖဴက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ေၾကညာပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားအား အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္းအားျပည္တြင္းျပည္ပအေျခစိုက္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားက မၾကာခဏေ၀ဖန္ေျပာဆိုၾကသည္။ ထို႔ အတူ အမ်ိဳးသမီး ကိစၥမ်ား အား ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီထံသို႔ျပည္သူမ်ားမွ အကူအညီ သြားေရာက္ေတာင္းခံေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကူညီရန္ျငင္းဆန္သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာသာမက အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္မႈ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ၈၈မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႔မွ မမီးမီးက ထိုပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကလည္း ေကာ္မတီထံသို႔ ျပည္သူမ်ားမွ တိုင္ၾကားစာမ်ား လစဥ္အမ်ားအျပား၀င္ေရာက္လာေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕အမႈမ်ားသည္ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း အကူညီေတာင္းရျခင္း၊ ရဲစခန္းမ်ားသို႔ တိုင္ၾကားရျခင္းမ်ားလည္းရွိသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအေနျဖင့္ အမႈတိုင္းအား ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ၿပီး ေျဖရွင္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသးေၾကာင္း တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ကၽြန္မလႊတ္ေတာ္ထဲ မေရာက္ခင္က ကရင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာမွာ အလုပ္အမႈေဆာင္အထိ လုပ္ ခဲ့တယ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ ဒီေကာ္မတီက ဖိတ္ၾကားျခင္းလည္းမရွိဘူး အမ်ိဳးသမီးပြဲေတြမွာလည္း မတက္ရဘူး၊ အမ်ိဳးသမီးေန႔မွာေတာင္ ပါ၀င္ခြင့္မရခဲ့ဘူး၊ ဒါက ကၽြန္မတို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ိဳး သမီးေတြက ပါတီအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပတ္သတ္ခြင့္ မရွိဘူးလို႔ ကန္႔သတ္ထားတာလား” ဟု ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းေစးအြာကလည္း ဆိုသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က “ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးလြန္းသေယာင္ ထင္ရေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြငး္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အားလုံး ႏိုင္ငံေရးအသိနဲ႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာ အရင္းအျမစ္ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္တာ၊ ပံ့ပိုးအေကာင္ထည္ေဖာ္တာ၊ ကတိက၀တ္ေတြသာ ျပဳၾကမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္” ဟု မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းစာအုပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။ 

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here