Tuesday, October 1, 2013

"ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူသို႔ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစုံ"

0 comments


မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား

ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားထံ ေရဒီယုိမွတစ္ဆင့္ အသိေပးေျပာၾကားေနက်
ျဖစ္တဲ့အတုိင္း ယခုလည္း စက္တင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေျပာၾကားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလ ေရဒီယုိကေန ျပည္သူလူထုထံဆက္သြယ္ေျပာၾကားတဲ့ အစီအစဥ္မွာ ယခင္လကအထူးျပဳေျပာၾကားခဲ့
တဲ့ ေရရွည္တည္ေဆာက္ရမယ့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးနဲ႔ တုိက္႐ိုက္သက္ဆုိင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဦးစားေပးေျပာၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရရွိထားတဲ့ ႏုိင္ငံ
ေရး၊ စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈမ်ားဟာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔ အေျခခံက်က် ဆက္ႏႊယ္
ေနတဲ့အတြက္ ယခုလမွာ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္
နဲ႔ သေဘာထားေတြကို ရွင္းလင္းတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္မႈပုံစံႏွင့္
စိတ္ေစတနာမွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္ကေတာ့ သမုိင္းကအဆုံးအျဖတ္ေပးတဲ့ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတဲ့
အရွိတရားတစ္ခုကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး လိုလားေတာင့္တေနတဲ့
ခုိင္မာ၍ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိေသးတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံ
ေရးအရွိတရားပဲျဖစ္ပါတယ္။

သမုိင္းျဖစ္ရပ္ေတြကို အေျခခံတဲ့ လက္ေတြ႕သင္ခန္းစာေတြက ၫႊန္ျပေနတဲ့အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ တုိင္းရင္းသား
မ်ားအားလုံးပါဝင္တဲ့ ခုိင္မာ၍ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ဖို႔ဆိုရင္ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရးတစ္ခုတည္းနဲ႔ မလုံေလာက္ဘဲ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားရဲ႕ ဇာစ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ျပႆနာေတြကို ႏုိင္ငံ
ေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔က အဓိကျဖစ္တယ္ဆိုသည့္ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရလက္ထက္မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ
ေအာင္ျမင္ဖို႔ စတင္စဥ္းစားတဲ့ ကာလကတည္းက ေရွ႕မွာေျပာၾကားခဲ့တဲ့ အရွိတရားေတြကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သံုးသပ္
ၿပီး လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြကို အစျပဳခဲ့ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရသစ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး မ်ားမၾကာမီမွာကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕
အစည္းအားလံုးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းကို လာေရာက္ဖို႔ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမပါဘဲ စိတ္ရင္းေစတနာ
သန္႔သန္႔ျဖင့္ ဖိတ္ေခၚခဲ့တာအားလံုးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဖိတ္ေခၚခ်က္ကို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း
အားလံုးက အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားနဲ႔ စတင္ခဲ့ပါတယ္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၊ လူပုဂၢိဳလ္
အသီးသီးရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့စိတ္ရင္းေစတနာနဲ႔ ေက်ာ္လႊားၿပီး
ယေန႔ရရွိထားတဲ့ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြကို တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္
ေတြကို အဆင့္ဆင့္ ေအာင္ျမင္စြာေရးထုိးႏုိင္ခဲ့သည့္တိုင္ မလႊဲမေရွာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ထိေတြ႕မႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားရွိသလုိ
တပ္မေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း အဆင့္ဆင့္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားျဖင့္ တုိက္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာကို
ေရွာင္လႊဲႏုိင္ခဲ့တဲ့ သာဓကမ်ားရွိတယ္ဆုိတာကိုလည္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ တုိက္ပြဲႀကီး/ငယ္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ စစ္ရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသာဓကေတြကို
ၾကည့္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ပါဝင္
ပတ္သက္သူအားလံုးအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔ ျပင္းျပတဲ့ဆႏၵရွိၾကတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ရယ္၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္
ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းနဲ႔ ခြင့္လႊတ္ျခင္းေတြကို အေျခခံၿပီး ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို ဇြဲသန္သန္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေတြ႕ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လိုအပ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနတဲ့ၾကားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားနဲ႔ အဆင့္ဆင့္တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ခ်ိန္ထိုးၾကည့္မယ္ဆိုရင္
တစ္ဖက္ကရွိေနတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြထက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားက မ်ားစြာေက်ာ္လြန္တဲ့
အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားျဖစ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိလည္း
ေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးကိုလည္းေကာင္း ခ်ီးက်ဴး
ဂုဏ္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕ တုိးတက္မႈေတြအနက္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အားရမႈအရွိဆုံးရလဒ္ကေတာ့ မိမိတို႔
သေဘာအေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းပါဝင္ျခင္းဆိုတဲ့ အေျခခံမူကိုထင္ဟပ္ေစတဲ့ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ျခင္း
မျပဳဆိုတဲ့သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးက အခုိင္အမာဆုပ္ကုိင္ထားမႈပဲျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါျဖစ္ထြန္းမႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ပိုမိုခုိင္မာေစဖို႔အတြက္ တစ္ျပည္လုံးအတုိင္း
အတာအက်ဳံးဝင္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို မၾကာမီကာလမ်ားမွာ ေရးထိုးရန္စီစဥ္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းရပ္ဟာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးနဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားေရးထိုးစဥ္က ေတာင္းဆိုထားတဲ့အခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ျဖစ္ပါ
တယ္။ အခုလိုေရးထုိးျခင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတစ္ခုတည္းျဖင့္ ရပ္တန္႔ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ
မဟုတ္ဘဲ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရဲ႕ လုိလားခ်က္ျဖစ္တဲ့ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို အေျခခံ
ဇာစ္ျမစ္မ်ားမွ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစျပဳႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ အာမခံခ်က္ရရွိေစဖို႔ တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစျပဳရန္ လိုအပ္မယ့္ ျပင္ဆင္မႈေတြျဖစ္တဲ့
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာမူေဘာင္(ဏသူငအငခေူ ီငေူသါကန ၤမောနတသမု)မ်ား ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္
သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ မူေဘာင္ကိစၥဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ၊
လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔ အဆင့္ဆင့္ညႇိႏႈိင္းေရးဆြဲ၍ သေဘာတူညီမႈရရွိေအာင္
ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားသေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးတာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အစျပဳၿပီး တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္တဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံ
တစ္ရပ္က်င္းပရန္ ဦးတည္ခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အမ်ဳိးသား
အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံက်င္းပျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္မွာ မည္သုိ႔
မည္ပံု က်င္းပမယ္၊ အခ်ိန္ကာလမည္မွ် သတ္မွတ္ထားရွိမယ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္မယ္၊ ဘယ္လုိ
ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ကြၽန္ေတာ့္
အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကို အလ်ဥ္းသင့္သလိုတင္ျပသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလို ျပင္ဆင္ဆဲကာလမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေျပာၾကားႏိုင္တဲ့ သေဘာထားနဲ႔ရပ္တည္ခ်က္
ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့
ခိုင္ၿမဲေရးဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံမူမ်ားအျဖစ္ခံယူၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊
အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခိုင္မာေစေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားအားလံုးကို တံခါးဖြင့္
ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေရွး႐ႈၿပီး ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ စက္တင္ဘာလလယ္မွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး
ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္ ရွင္သန္ခိုင္မာေစဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အစဥ္ေရွး႐ႈလုပ္ေဆာင္သြားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ထူးျခားမႈတစ္ရပ္ကေတာ့ ဒီႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔မွာ ရန္ကုန္၊
မႏေၲ လး၊ ေမာလ္ ၿမဳိင၊္ ျမစႀ္ကးီ နား အစရတိွ ၿ့ဲမဳိ႕ႀကးီ ေတမြ ာွ ၿငမိ း္ ခ်မး္ ေရးပေဲြ တာေ္ တကြ ုိ ျပညသ္ လူ ထူ ရု ႕ဲ အသ၊ံ ဆႏေၵ တကြ ုိ
ထင္ဟပ္ၿပီး ဝိုင္းဝန္းက်င္းပခဲ့ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္တဲ့ ဆႏၵ၊ အထူးသျဖင့္
တုိင္းျပည္တာဝန္ကို ပခံုးေျပာင္းထမ္းေဆာင္ၾကရမယ့္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလုိလားတဲ့ ျပင္းျပတဲ့ ဆႏၵကေန
ေပါက္ဖြားလာတဲ့ တက္ၾ<ြကလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြကို ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အားရေက်နပ္မိပါတယ္။
ျပည္သူလူထုပါဝင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔အစုိးရအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္လာခဲ့တာမွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ခြဲျခားလုိမရစေကာင္းတဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္
ေပးခဲ့တာကို မိဘျပည္သူမ်ားအသိပင္ျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ခြင့္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားထက္ပင္ ေရွ႕ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ တုိးတက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
လြတ္လပ္ခြင့္ရွိလာတာနဲ႔အမွ် တာဝန္ယူမႈလည္းပိုမုိတိုးတက္လာဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါမွသာ ဘက္ညီမွ်တတဲ့ လူ႔ေဘာင္ကို
ဖန္တီးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို ဒီမုိကေရစီအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို မ်ဳိးေစ့ခ်ေဆာင္ရြက္
ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မီဒီယာက်င့္ဝတ္၊ မီဒီယာစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာဖို႔၊ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ သတင္းေတြ၊ ပုဂိၢဳလ္ေရး
တုိက္ခိုက္ပုတ္ခတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ျခင္းကိုေရွာင္ရွားၾကဖို႔လည္း ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိပါတယ္။
ယခုလုိ သမိုင္းဝင္၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကို တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက တက္ညီလက္ညီ
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမယ့္ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး ပုဂိၢဳလ္ေရးတုိက္ခိုက္တာေတြ၊
မီဒီယာစည္းကမ္းနဲ႔မညီတဲ့ အျပဳအမူေတြကို မျပဳလုပ္ၾကဘဲ အားလံုး စုစုစည္းစည္း ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ထပ္မံေျပာၾကားလိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိအစိုးရအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုဗဟုိျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။
ကြၽနေ္ တာတ္ အ႔ုိ စးုိ ရအဖ႕ဲြ တာဝနယ္ မူ ယ ့္ က်နရ္ တွိ အ့ဲ ခ်နိ ေ္ တမြ ာွ ျပညသ္ ဗူ ဟျုိပဳ ဖ႕ံြ ၿဖဳိးတးိုတကေ္ ရးလပု င္ နး္ မ်ားကုိ
ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လုိအင္ေတြ၊
အင္အားေတြနဲ႔ အစုိးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ေပါင္းစည္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း
ထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေတြကို ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးေတြက ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအားလံုးကို ကြင္းဆင္း
သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေန႔စဥ္
ဘဝဆုိင္ရာ လက္ေတြ႕သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရယူခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီးေနာက္
ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕လိုအပ္ခ်က္၊ ႏုိင္ငံရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ အမွန္
တကယ္ကိုက္ညီေစမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ကိုေရးဆြဲအတည္ျပဳႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထု ပါဝင္တာနဲ႔
အမွ် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပိုမိုျမန္ဆန္၊ ထိေရာက္၊ ေအာင္ျမင္လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဖြဲ႕စည္းထားတဲ့
ေကာ္မတီေတြမွာလည္း စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါဝင္အႀကံျပဳတိုက္တြန္းၾကဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ပန္ၾကားလိုပါတယ္။

ယခုလမွာ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈမ်ား၊ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္
မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွင္းလင္းတင္ျပႏုိင္တဲ့အတြက္ အားရေက်နပ္မိသလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို
စိုးရိမ္စိတ္ေတြ၊သံသယေတြ၊ မယံုၾကည္မႈေတြ ရွိေနရင္လည္း လံုေလာက္တဲ့ရွင္းလင္းမႈေတြ ျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေရွ႕မွာေျပာၾကားခဲ့တဲ့အတုိင္း ပါဝင္ပတ္သက္သူအသီးသီးရဲ႕ စိတ္ရင္း
ေစတနာကို အေျခခံတဲ့ ယံုၾကည္မႈျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ထားရတဲ့အတြက္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီး၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊စီးပြားေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးအသင္း
အဖြဲ႕မ်ား၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးပါဝင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိအေျခအေနမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ ပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့ အမ်ဳိးသားေရးအင္အားစု
တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္မယ္ဆုိပါက မိမိတို႔အားလံုး ရယူပိုင္ဆုိင္လိုတဲ့ ခိုင္မာ၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တာဝန္ယူထားတဲ့ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိ
ေအာင္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕လူမႈစီးပြားဘဝ ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေနာင္အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ေတြအတြက္ပါ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့ဘဝေတြ ပိုင္ဆုိင္လာၾကဖို႔အတြက္ ေရရာေသခ်ာတဲ့ အနာဂတ္တစ္ခုကို ေရွး႐ႈၿပီး တစိုက္
မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္းနိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

မိဘျပည္သူမ်ား ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here