Wednesday, November 6, 2013

၂ဝ၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္း ရေငြသုံးေငြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းခ်က္

0 comments

November 6, 2013 at 12:16pm


ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန႔ကို ယေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ က်င္းပ ရာ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္း၏ ရေငြသံုးေငြ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၁၈ ဦး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ား အေပၚ ျပည္ ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္း

သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန  ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသန္႔ရွင္းက တုိင္းရင္းသားေရးရာကိစၥႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ေငြလံုး ေငြရင္းခြင့္ျပဳေငြက်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ဘ႑ာေငြ  စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္ ညီၫြတ္ စြာ အမွန္တကယ္အသံုးျပဳသြားေရးအၾကံျပဳထား သည့္အတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ကိစၥရပ္ မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အား ေလာေလာဆယ္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္ျပည္လံုးအပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္ မ်ား စုစည္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏုိင္ေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္တြင္ က်န္ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေငြပိုမိုလိုအပ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပည္တြင္းေန ရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ၾကသူ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ားအား ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္း မာ ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ မ်ား ေနရာခ်ထားေရး၊ စားဝတ္ေနေရးကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ က်န္ေငြမ်ားျဖင့္သုံးစြဲသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ေလာက္ငမႈမရွိႏုိင္သည့္အတြက္ လုိအပ္သည့္ေငြေၾကးမ်ားကို ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ထုတ္ယူသံုးစြဲသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဥပေဒၾကမ္း ဇယား(၂)၊  အမွတ္စဥ္(၁) ပါ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ ေနာက္ထပ္ ေတာင္း ခံ သည့္ ေငြလံုးေငြ ရင္းအသံုးစရိတ္ က်ပ္ သန္း ၁၇၈၉ဝ ဒသမ ၈၅၃ အနက္မွ က်ပ္သန္း ၄၂၅ ဒသမ ၁ဝဝ ကိုေလွ်ာ့၍ ခြင့္ျပဳရန္အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီက  အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားတုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား ၏အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရာေရာက္သည့္ အတြက္ အဆုိျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ ထပ္ေတာင္းခံသည့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၁၇၈၉ဝ ဒသမ ၈၅၃ ကို လႊတ္ေတာ္ က အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

ဥပေဒၾကမ္း ဇယား(၂)၊ အမွတ္စဥ္(၁၈) ပါ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ၏ ေနာက္ထပ္ ေတာင္း ခံ သည့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ က်ပ္ သန္း ၂၄၃၃၇ ဒသမ ၄ဝ၂အနက္မွ က်ပ္သန္း ၁၉၅၃၆ ဒသမ ၂၉ဝ ကိုေလွ်ာ့၍ ခြင့္ျပဳရန္အဆုိ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီက ဆီးဂိမ္းအား ကစားကြင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆုိျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေတာင္းခံသည့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္က်ပ္သန္း ၂၄၃၃၇ ဒသမ ၄ဝ၂ ကို လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ ခဲ့သည္။

အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ၿပီးမွ ဘ႑ာ ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၊ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးတုိ႔အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက တင္ျပလာေသာ ဘတ္ဂ်က္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္ အညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္၍ ေနာင္တြင္ ဤသို႔မျဖစ္ရန္လုိေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္တြင္မွတ္တမ္း တင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) မွ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုး၏ ဥပေဒၾကမ္း  ဇယား (၅)၊ အမွတ္စဥ္(၁)ပါ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၏ ေနာက္ထပ္ေတာင္းခံသည့္ ေငြလံုး ေငြရင္းအသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၂၆၂၆၃ ဒသမ ၄၃၅ အနက္မွ က်ပ္သန္း ၁၃ဝ၉ ဒသမ ၅၈ဝ ကိုေလွ်ာ့၍ ခြင့္ျပဳရန္အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေထာက္ခံမဲမ်ားသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳ

၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲေရးဥပေဒ ၾကမ္းတစ္ရပ္လံုးကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္သည့္အတုိင္း လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဆုိ တင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

မွတ္တမ္းတင္

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆုိင္ရာဥပေဒပါ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြမွ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာနက သံုးစြဲခဲ့သည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၉ဝ ဒသမ ၁၁၃ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သံုးစြဲခဲ့ သည့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁ဝ ဒသမ ၁ဝဝ တုိ႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ သံုးစြဲျခင္းအတြက္ က်ဳိးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ ပါရွိေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ မွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကထံသို႔ ေပးပို႔ သည့္သဝဏ္လႊာကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္း တင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

သဝဏ္လႊာ

လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရး စံုစမ္းေရးေကာ္မ ရွင္၏ အစီရင္ခံစာ အပိုင္း(၁)၊ (၂)၊ (၃) ပါ အမႈကိစၥမ်ားအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္၏ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သဝဏ္လႊာ ကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ေပးပို႔ထားၿပီး အဆုိပါသဝဏ္လႊာ ကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္း တင္ေဆာင္ ရြက္ ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမေျခာက္လ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အရအသံုး စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရာ တြင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊စာရင္းစစ္ကန္႔ကြက္ ခ်က္မ်ား၊ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီ၏ အစီရင္ခံစာ(၇/၂ဝ၁၃)ကို ပူးေပါင္း ေကာ္မတီဝင္ ဦးႏုက ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္အဆုိတင္သြင္း ခဲ့သည္။

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here