Tuesday, November 12, 2013

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဟာဗ်ဴဟာအမွားေလာ

0 comments
12.11.2013

မၾကာေသးမီကာလက ဥေရာပခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသူမ်ား အတြက္ေပးေသာ ဆာခ္ဟာေရာ့ဗ္ဆုကုိ လက္ခံရယူခဲ့သည္။ ယင္းဆုက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ဥေရာ ပပါလီမန္ကေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္ကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံ ေနရသည့္အတြက္ လက္ခံရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ဆု ျဖစ္သည္။ ယခုခရီးစဥ္တြင္ သူမသည္ ထိပ္တန္း အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္းကလည္း သူမအေနျဖင့္ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးပိုမိုျပဳလုပ္ရန္ ဖိအားေပးဖို႔တုိက္တြန္းခဲ့သည္ပင္။ သူမကခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း အဓိကေထာက္ျပ သည့္ ျပႆနာမွာ “ဥေရာပသမဂ္ၢက ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို ဖိအားေပးရန္” ေျပာၾကားခဲ့ သည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏အခြင့္ထူးခံေနရာရရွိေနျခင္းကလည္း အဓိ က ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း သူမကဆိုသည္။ ျမန္မာျပည္ အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖိအားေပးရန္လူသိရွင္ၾကားေတာင္းဆိုျခင္းက အသစ္ အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။ အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေတာင္း ဆိုျခင္းကပင္ သူမအတြက္ အႏၱရာယ္အခ်ဳိ႕ေတာ့ရွိေနသည္။

သူမသည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ေလးစားခင္မင္မႈ ကိုရရွိေနျခင္းက သူမ၏အရွိန္အ၀ါကိုသံုးၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ႕အစညး္မ်ားႏွင့္ ထင္ရွားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကိုရယူႏိုင္သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ႏိုင္ငံတကာမွဖိအားေပးရန္ သူမကတြန္းအားေပးခ့ဲသည္။ ျပင္းထန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာကလည္း သူမျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သား လြတ္ေျမာက္ေရးတုိ႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရကို လူအခြင့္ေရးေလးစားရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ ေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရျဖစ္ေရးတို႔ကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာကေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ပါလီမန္သို႔ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ စစ္တပ္ကလည္းအစိုးရတာ၀န္မ်ားမွ တျဖည္းျဖည္းဆုတ္ခြာေနၿပီး၊ ႏိုင္ငံ တကာကလည္း အႀကံၪဏ္မ်ား၊ အကူအညီမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္အတြင္းသုိ႔ တက္သုတ္ ႐ုိက္၀င္ ေရာက္လာေနသည္။

ယင္းႀကိဳဆိုဖြယ္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံတကာအဆင့္အတန္းျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကို ဖိအားေပးရန္ႀကိဳးစားေနပံုေပၚသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳ လုပ္ေနျခင္းျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေနျဖင့္ သူမ လိုခ်င္ေသာရလဒ္ကို ရရွိမည္လားဆိုသည္ကေတာ့ ေမးစရာျဖစ္ေနသည္။

ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနေသာ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ စပ္က်ား ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနေသာ အစိုးရကိုႏိုင္ငံတကာျဖင့္ ဖိအားေပးျခင္းက မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲ ကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဆုိသည္။ သူမ အဆုိကုိေထာက္ခံရန္ အေထာက္ အထားေတာ့ မရွိေသးေပ။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္အျခား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားက စစ္အစိုးရထက္အရပ္သားမ်ားကို ပိုမိုထိခိုက္ေစေၾကာင္းကို ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာအစိုးရကိုပိုမိုဖိအားေပးျခင္းက ဆန္႔က်င္ဖက္ရလဒ္ကို ပင္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ရန္ႏွင့္ အစိုးရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းက သူမအေပၚစစ္အစိုးရက မ်ဳိးခ်စ္စိတ္မရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုသစၥာေဖာက္ျခင္းဟု ႐ႈျမင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက “ေမ်ာက္ကို ငွက္ေပ်ာသီးေပးၿပီးကခိုင္းျခင္းက နည္းလမ္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေမ်ာက္မဟုတ္ေၾကာင္း” ဆိုခဲ့သည္အထိ ရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားမ်ားကမ်ဳိးခ်စ္စိတ္လြန္ကဲေသာ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပည္ပဖိအားကိုပို၍ တြန္းလွန္ရန္ အားေပးလုိက္ၿပီး၊ စနစ္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္အတိုင္းသာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေအာင္ ျပဳလုပ္လုိက္သည္။

ယခုအေျခအေနမွာ “စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔” ဟူေသာ လမ္းျပေျမပံုကို ႏိုင္ငံတကာက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားက ျပည္ပဖိအားမ်ားကစစ္အစိုးရ၏ အေတြး အေခၚမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲကလည္း ျပည္ပဖိအားထက္ျပည္တြင္းမွလာသည္မွာ ထင္ရွားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကိုလည္း ယခင္စစ္အစိုးရလိုပင္ ႏိုင္ငံတကာက ဖိအားျပင္း ျပင္းေပးေစခ်င္ပံုေပၚ သည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳး ယင္းလုပ္ရပ္မ်ိဳးကို အကယ္၍ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက လက္ခံႏုိင္လွ်င္ေတာင္မွ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လက္ခံႏိုင္မည္ မထင္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ကာခ်ဳပ္၏ေထာက္ခံမႈသည္ အေရးႀကီးလွသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားကို ေထာက္ခံခ်ီးက်ဴးေနသည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိုပင္ အားတက္သေရာ ေျပာဆိုရန္ကိုပင္ မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳထားသလို ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပအစိုးရမ်ားက ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည့္ အျပဳမႈ အေျပာ ဆိုမ်ိဳးကို မျပဳလုပ္ဖို႔ရန္လိုလားေနသည္ဟု ယူဆရသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ စတင္ရရွိထားသည့္ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈကိုလည္း ေလွ်ာ့မခ်လိုၾကေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အေျခအေနသည္ ယခုကိစၥတြင္ယခင္ကထက္ ယခုႏိုင္ငံတကာ မိသားစုအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေလ်ာ့နည္းေနသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေျပာင္းအလဲမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ႏိုင္ငံတကာပံုရိပ္ကိုလည္း အနည္းငယ္က်ဆင္းေစသည္။ ထို႔အျပင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ကလည္းကခ်င္စသည့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးစံုႏွင့္ ခံေနရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုရေအာင္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ရ မည့္အစား ယခုကဲ့သို႔ကြဲလြဲသည့္ဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေနျခင္းက အံ့ၾသစရာျဖစ္ေနသည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ၀န္ခံထားသလိုပင္ စစ္တပ္၏ေထာက္ခံမႈမရဘဲ စစ္မွန္ေသာဒီိမိုကေရစီစနစ္ကို မသြားႏိုင္ေပ။ ပါလီမန္အတြင္းပါ၀င္ေနေသာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ မပါဘဲသူမေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံကိုျပင္ၿပီး သမၼတျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကိုၾကည့္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာအစုိးရကိုဖိအားေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ ကိုေတာင္းဆိုေနျခင္းသည္ အေကာင္းထက္အဆိုးကိုျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာသူမ်ား က ေျပာဆုိေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားက မည္သို႔တုံ႔ျပန္သည္ျဖစ္ေစ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာကသူမႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ေအးစက္ေနေသာ ဆက္ဆံေရးကိုပို၍ေအးခဲသြားေစႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ သူမ ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကိုသာမက၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကိုပါ သိျမင္ နားလည္သည့္ သူမႏွင့္ လက္တြဲႏိုင္ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္လည္း ပိုမိုကင္းကြာသြားေစႏိုင္ေပသည္။

Ref : Aung San Suu Kyi's risky strategy By Andrew Selth

ေနယြန္းအိမ္
Mizzima - News in Burmese

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here