Thursday, October 3, 2013

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအစီအမံ

0 comments
03.10.2013

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ရခိုင္ျပည္သို႔ လတ္တေလာေရာက္စဥ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး သံတြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေနႏွင္႔ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားၾကားမွာ ရိွေနေသးသည္၊ ဆက္လက္လည္းျဖစ္လာႏိုုင္ေသးသည္ကို မီးေမာင္းထိုုးျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုု႔အျပင္ ယခုုပဋိပကၡမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပည္သူတို႔၏ မလံုၿခံဳမႈမ်ား၊ ထိတ္လန္႔မႈမ်ားကို အကာ အ ကြယ္ေပးရန္ အစိုးရႏွင့္တကြ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက တာ၀န္အရိွဆံုုးျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္လ်က္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ရန္လိုသည့္ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဆိုသည့္ အေျခအေနသည္ လံုး၀လက္ ခံႏိုင္ဖြယ္ မရွိသည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္တြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ “ရခိုင္ပဋိပကၡ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္” အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏွစ္ဖက္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္၂၇ ဦးပါ အဖြဲ႔ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကတည္းက ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ ခံစာမ်ားအရ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔အေပၚ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေထာက္ျပၿပီးျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ ျမန္မာျပည္အတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္တို႔၏ စြမ္းရည္အေပၚ ေထာက္ျပေျပာဆိုလာမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အလားတူ ပဋိပကၡအေပၚ ေကာလာဟလမ်ား ထပ္မံလႊင့္မႈ၊ မမွန္သတင္းမ်ား ႀကီးစိုးလာ သည့္အ ခါ ျမန္မာျပည္ သူျပည္သားမ်ားအားလံုးအတြက္ စိတ္ေအး ခ်မ္းသာ စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈတို႔ အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ကာလရွည္ေညာင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡ၊ မႏၲေလး၊ ျပည္၊ မိတ္ၳီလာ၊ လား႐ႈိးတုိ႔ တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေျခအေနတို႔ကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိျခင္းႏွင့္အတူ၊ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔၏ လံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဟန္႔တားႏိုင္မႈစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ယူဆသကဲ့သုိ႔ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္သူကို တိတိပပ ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔၊ ဆူပူေအာင္ သို႔မဟုတ္ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္သူတို႔ကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူရန္လိုအပ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ႏွင့္ ဇြန္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၅၀ ဦးရွိခဲ့ၿပီး လူေနအိမ္ ၂၂၃၀ လံုးႏွင့္ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံု ၁၄ ခု မီးေလာင္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေသဆံုးသူ ၁၂ ဦး လူေနအိမ္ ၁၉၄၈ အိမ္ႏွင့္ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံု ရွစ္ခု ထပ္မံမီးေလာင္ခဲ့ျပန္သည္။ ပဋိပကၡမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဤပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ စာရင္းသည္ အစိုးရမွ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ၿပီး မွတ္သားမိသည့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈစာရင္းသာျဖစ္သည္။

ထိုု႔ထက္ပိုုၿပီး ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားမည္ျဖစ္ရာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာေဒသႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႀကိဳးပမ္းလုုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအား ေနာက္ျပန္ဆြဲသလိုျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယခုကဲ႔သိုု႔ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာသည္ ကမၻာမွာ နာမည္ဆိုးထြက္သြားၿပီဟု သူ၏ ရခိုင္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေျပာခဲ့သည္။ နာမည္ဆိုုးသည္၊ နာမည္ေကာင္းသည္ ဆိုုတာ ထက္ ေနာက္ဆံုး တစ္ရက္ တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ သူေတြသာ အနစ္နာ ဆံုးျဖစ္သည္။

Mizzima

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here