Tuesday, February 11, 2014

မုိင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ရန္ကုန္ၾကြမည္

0 comments
11.2.2014

၂၀/၂/၂၀၁၄ တာခ်ီလိတ္မွ ေလယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ကုိ ၾကြပါမည္။ ညေနပုိင္း ေလယာဥ္ဆုိက္ပါမည္။ အခ်ိန္ရွိပါက ညဦးပုိင္း ေရႊတိဂံုတြင္ ေရႊသကၤန္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းပါမည္။ ေထာက္ႀကံ႕သာသနာလကၤာရ မုိင္းဖုန္း ေက်ာင္းတြင္ က်ိန္းပါမည္။

၂၁/၂/၂၀၁၄ မနက္ပုိင္း ကမၻာေအးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ကန္ေတာ့၊ ကံထပ္မဂၤလာျပဳလုပ္ၿပီး ေန႔ဆြမ္းဆက္္ကပ္ပါမည္။ၿပီးလွ်င္ ဗဟန္းဇီ၀ိတေဆးရံုတြင္ အလွဴေငြ သြားလွဴမည္။ ၿပီးလွ်င္ က်ဳိက္၀ုိင္း ေခမရဌ္ေက်ာင္း၊ ကုိးမုိင္ရွမ္းေက်ာင္းသုိ႔ ၾကြေရာက္ ဘုရားဖူးကာ ေထာက္ၾကံ႕သာသနာလကၤာရ မုိင္းဖုန္းေက်ာင္းတြင္ ညက်ိန္းပါမည္။

၂၂-၂၃/၂/၂၀၁၄ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ၾကြဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိပါမည္။

၂၄-၂၅/၂/၂၀၁၄ မႏၲေလးသုိ႔ ၾကြပါမည္။

၂၆/၂/၂၀၁၄ မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တံတားဦးေလဆိပ္မွ ဗုဒၶဂယာသုိ႔ ဘုရားဖူးၾကြပါမည္။

၂/၃/၂၀၁၄ ဘူတန္ေတာ္၀င္မိသားစု၏ ပင့္ဖိတ္ခ်က္အရ ဘူတန္ႏိုင္ငံသုိ႔ ၾကြပါမည္။

၁၂/၃/၂၀၁၄ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ၾကြလာၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ခရီးစဥ္ စတင္ပါမည္။

မုိင္းဖုန္းဆရာေတာ္အား ဖူးေမွ်ာ္လုိေသာ ဒကာဒကာမမ်ား ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ ခရီးစဥ္ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ က်န္းမာပါေစ။

ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ အရွင္သုခမိႏၵ (စ၀္ဆုခမ္း တန္႔ယန္း)
ꨁꨤဝ္းတꨤင္း ꨅဝ္ꨳသိꨓ္ထမ္း ဝုꨓ္းꨅုမ္ꨵ
20.2.2014 လုꨀ္ꨵတꨣꨳꨁီꨳလꨱꨀ္း ေသ ေတေယꨣးꨁိင္း ꨟြတ္ꨳထုိင္ တꨣꨳꨀုင္ꨳ။ ꨟူဝ္ꨁမ္ꨳ သင္မီးꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ေတꨀꨮꨣꨲ လူꨲꨲတꨤꨓ္း ꨁမ္း တမ္ꨳတီꨳ ထꨤတ္ꨳလူင္ သူꨉ္ꨲတꨀူင္ꨲ။ ေတမူိဝ္း ꨓြꨓ္ꨳတီꨳ ဝတ္ꨵသꨣꨲꨲသꨓꨣꨲလင္ꨲꨀꨣꨲရ မူိင္းꨕူင္း တီꨳထြꨀ္ꨵꨀ်ꨤꨓ္ꨵ။
21.2.2014 တြꨓ္ꨳꨓ္ꨮ ေတꨀꨮꨣꨲတီꨳ ꨀမ္ꨲꨕꨣꨲေꨡးေသ ꨀꨮꨣꨲလူꨲတꨤꨓ္း ထꨤပ္ꨳꨀꨤမ္ꨲပꨓ္ ꨅဝ္ꨳထꨱꨓ္လူင္ မꨵꨟꨵꨓ ꨁဝ္ꨅဝ္ꨳယဝ္ꨵ လူꨲတꨤꨓ္း သြမ္းဝꨓ္း။ ဝꨤꨯးꨓꨓ္ꨵ ေတꨀꨮꨣꨲတီꨳ ꨟူင္းယꨣꨅီꨲဝိတ ပꨟꨤꨓ္း။ ဝꨤꨯးꨓꨓ္ꨵ ေတꨀြꨣꨲꨲဝꨯꨳၾꨣꨕꨣး တီꨳ ဝတ္ꨵꨀꨱင္းတုင္၊ ဝတ္ꨵတꨯးꨀဝ္ꨳလꨀ္းေသ ေတမူိဝ္း ꨓြꨓ္ꨳတီꨳ ဝတ္ꨵသꨣꨲꨲသꨓꨣꨲလင္ꨲꨀꨣꨲရ မူိင္းꨕူင္း တီꨳထြꨀ္ꨵꨀ်ꨤꨓ္ꨵ။
22-23.2.2014 ေတမီး ꨁꨤဝ္းတꨤင္း ꨀꨮꨣꨲ ေꨓꨲပ်ီꨲေတꨣꨲ။
24-25.2.2014 ꨁꨤဝ္းတꨤင္း ဝꨱင္းလူိဝ္ꨲ (မꨤꨓ္းတေလး)။
26.2.2014 ေတလုꨀ္ꨵတီꨳ ပꨤင္ꨲꨟူိဝ္းမိꨓ္ တတꨣးꨡူးေသ ꨀꨮꨣꨲဝꨯꨳၾꨕꨣး ပုတ္ꨵထꨀယꨣꨲ။
2.3.2014 ေတလုꨀ္ꨵ ꨡိꨓ္ꨲတိယ သုိပ္ꨲꨀꨮꨣꨲ မူိင္းပူꨲတꨤꨓ္ꨲ။
12.3.2014 ေတꨁုိꨓ္း ꨟြတ္းထုိင္ တꨣꨳꨀုင္ꨳေသ ဝꨤꨯးꨓꨓ္ꨵ ေတသုိပ္ꨲꨁꨤဝ္းတꨤင္း မူိင္းတꨯး ပြတ္းꨟြင္ꨲꨓꨯယဝ္ꨵ။

Sao Su Kham

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here