Friday, November 8, 2013

ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒမူၾကမ္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထား မညီမွ်မႈျဖစ္

0 comments
ထင္လင္းေအာင္၊ သီဟကုိကုိ| ေသာၾကာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အထူးဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာထားမညီ မွ်သည့္ အခ်က္သံုးခ်က္အနက္ တစ္ခ်က္အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခ်က္ အတုိင္းထား ရွိရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္တီက အစီအရင္ခံတင္ျပသည္။

ဤဥပေဒသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အားလုံးႏွင့္သက္ဆုိင္ေစရမည္ဆုိသည့္အခ်က္၊ ျမန္မာ အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ ဆုိင္ရာ ဗဟုိအဖြဲ႕၏ဥကၠ႒အေပၚ သင့္ေလ်ာ္သည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရမည္ဆုိသည့္အခ်က္ ႏွင့္ ကင္းလြတ္ ဇုန္မ်ားတြင္ တည္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားဆုိသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားအေပၚတုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာ ထားမညီမွ် မႈျဖစ္ကာ ယင္းအေပၚ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ေလ့လာစိစစ္၍ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ က်င္း ပေသာ ျပည္ေထာာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ဤဥပေဒသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္ဆုိသည့္အခ်က္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္က အထူးစီးပြားေရးဇုန္အားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္ဟု သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳၿပီး၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မွ မူရင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မ ၆ အရ တည္ေထာင္ေသာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အားလုံးႏွင့္ သက္ ဆုိင္ေစရမည္ဟု သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအေပၚ ေကာ္မတီက ဤဥပေဒသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္ဆုိသည့္အခ်က္အတုိင္း အတည္ျပဳရန္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဗဟုိအဖြဲ႕ဥကၠ႒အေပၚ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္မူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က“သင့္ေလ်ာ္ေသာပုဂၢိဳလ္” ဟုသေဘာ ထားမွတ္ ခ်က္ျပဳ ထားခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္” ဟု တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ယင္းအေပၚ ေကာ္မတီ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒပါလုပ္ငန္းေတြ ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန အစုိးရဌာန အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ပါ၀င္ေစကာ ျမန္မာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဗဟုိေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟု ျဖည့္စြက္အတည္ျပဳေၾကာင္း တင္ျပသည္။

တတိယအခ်က္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၇ ပုဒ္မ၂၃ တြင္ပါရွိေသာ ကင္းလႊတ္ဇုန္တြင္တည္ရွိ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားေဖာ္ျပခ်က္တြင္မူ “ကင္းလြတ္ဇုန္တြင္တည္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ဇုန္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္” ဆုိသည့္အခ်က္အေပၚတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း ကို ေကာ္မတီက ကင္းလြတ္ဇုန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းျမႇင့္ေရးဇုန္မ်ား သီးျခားသတ္မွတ္ျခင္းမရွိသည့္ အထူးစီးပြား ေရးဇုန္တြင္ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္အားဦးတည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သြင္း/ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္ဟု အတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

Mizzima

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here