Friday, November 15, 2013

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ လမ္းေဘးကသက္ႀကီးရြယ္အုိေတြကိုလည္းမေမ့အပ္

0 comments

15.11.2013


မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လြန္းလွသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အစရွိေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကို ခဲႏွင့္ဆြဲ သလို ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီးမ်ားျဖစ္ေနသည္။ က႑အသီးသီးတြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အခ်ိန္အဆညီမွ်ေစရန္ ခ်ိန္ညိႇ ရသကဲ့သုိ႔ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္သြားလွ်င္လည္း အက်ဳိးရလဒ္ေကာင္း မ်ားထြက္ေပ လာရန္ ခက္ခဲေပမည္။

ႏုိင္ငံ၏အေရးႀကီးသည့္ ႏုိင္ငံ့အေရးကိစၥမ်ားကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ တစ္ဖက္ကႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း ေအာက္ေျခ ျပည္သူလူထု ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမရွိပါက အျခားျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အေယာင္ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ဆိုလွ်င္ အစုိးရ၏ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္အမွန္ တကယ္လက္ေတြ႕တြင္ အလုပ္ျဖစ္ သလားဆုိသည္မွာ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပစရာျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ထိ ေရာက္မႈမရွိသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ လူတစ္စုကုိ သာအက်ဳိးျဖစ္ေစၿပီး ေအာက္ေျခလူထုအထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရွိပါက အစုိးရကအဆိုပါလမ္းၫႊန္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္ စဥ္းစားရေပမည္။

ယေန႔ေသမႈေသခင္းမ်ားတြင္ တုိးပြားလာသည့္ ပမာဏမွာအေျခမဲ့အေနမဲ့မ်ား၏ ေသဆုံးမႈမွာ တရိပ္ရိပ္ ျမင့္တက္ လာေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ့၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာအတုိင္းမည္၍မည္မွ်ေသဆုံး ၿပီဆုိသည္ကုိ ယေန႔ထိ စာရင္းေကာက္ယူထားႏုိင္စြမ္း မရွိေသးေပ။ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) ၏ အဆိုအရ ပုိင္ရွင္မဲ့လူေသအေလာင္းေပါင္း တစ္လလွ်င္ ၁၀ ဦးမွ ၁၅ ဦးထိ ရွိေနသည္။အဆုိပါ ပမာဏမွာ ရန္ကုန္တစ္ခုတည္းတြင္သာ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ မည္မွ်ေသဆုံးေန သည္ဟူသည့္အေရအတြက္ မပါေသးေပ။

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအရအသက္ႀကီးရင့္လာသူကုိ သားသမီးမ်ားကၾကည့္႐ႈၾကေသာ္ လည္း ျမင့္မား လာေနသည့္ ဆင္းရဲတြင္းကနက္လြန္းလာေသာအခါ ကမၻာမီးေလာင္သားေကာင္ခ်နင္းဆို သလိုလစ္လ်ဴ႐ႈ မ်က္ကြယ္ ျပဳၾကရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္လာသည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာသူ မ်ားေဖးမေကၽြးေမြးမည့္သူမရွိ လမ္းေဘးသုိ႔ ကူသူကယ္သူမဲ့စြာ ေလလြင့္ေရာက္လာမႈတရိပ္ရိပ္ ျမင့္တက္ လာေနသည္။

သာဓကအျဖစ္ ပဲခူးၿမိဳ႕မွ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းႀကီးသခင္လွႀကိဳင္၏ ပဲခူးတံတားေပၚ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ ေနရသည့္သတင္းမွာ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေထာက္အကူမဲ့သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား လမ္းေပၚ ေရာက္လာ ေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ေပးသံကို အက်ယ္ေလာင္ဆံုးၾကားရသည့္ သတင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏လူစည္ကားရာမည္သည့္ေနရာတြင္ပင္ျဖစ္ေစ ေတာင္းရမ္းေနသည့္ အသက္ အရြယ္ႀကီးရင့္ သူမ်ားကုိ မေတြ႕ခ်င္မျမင္ခ်င္အဆုံး ျဖစ္ေနသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ ေန႔စဥ္တင္သြင္းေနသည့္ အဆုိမ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ားထဲတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အုိတုိ႔၏ လမ္းေဘးေရာက္ရွိမႈျပႆနာကို မၾကားရေသးေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အစုိးရအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ စီးပြားေရးလမ္းဖြင့္ေပးမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ယင္းျပႆနာ ကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္း ဖို႔လည္း လိုအပ္သည္။

Mizzima

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here